Avlastningstiltak

print.png email  .png
Avlastningstjenester gis til pårørende og andre som til daglig har særlig tyngende omsorgs-oppgaver. Avlastningen skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie. Tjenesten skal virke forebyggende slik at pårørende skal kunne gi tilfredsstillende hjelp til den omsorgstrengende over tid.

Kontaktinformasjon

For kommunal avlastning, kan sonekontoret der søkeren bor kontaktes. Opplysninger om hvilket sonekontor søker tilhører, fås ved ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09. Henvendelser vedrørende privat avlastning for barn og unge skjer gjennom koordinator for barn og unge med nedsatt funksjonsevne på telefon 51 49 40 70.

Målgruppe

Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Saksgang / fremgangsmåte

Det må foreligge en egensøknad fra bruker eller verge, hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell på vegne av brukeren. Personell fra aktuell sone foretar et kartleggingsbesøk hos bruker for å vurdere nødvendige tiltak og omfang av tjenestetilbud.

Kriterier og vilkår

Tildeling av avlastningstjenester foretas etter en individuell vurdering der det tas spesielt hensyn til følgende forhold:

  • Særlig tyngende omsorgsoppgaver i det daglige.
  • Problemer med å ivareta andre omsorgsoppgaver i familien.
  • At andre offentlige støtte- og hjelpetiltak som den omsorgstrengende og omsorgsyter mottar ikke fører til en tilnærmet normal livssituasjon for omsorgsyter.

Hva koster tjenesten

Avlastningstjenester er gratis.

Søknadsbehandling

Soneleder avgjør søknader om tildeling av kommunale avlastningstjenester til yngre brukere med nedsatt funksjonsevne
Koordinator for barn og unge med nedsatt funksjonsevne avgjør søknader om tildeling av privat avlastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Tiltaksteam avgjør søknader om tildeling av avlastningstjenester til eldre.

Søknad sendes til

Søknad om avlastningstjenester sendes til Eigersund kommune, Levekårsavdelingen, Pb. 70, 4379 Egersund.

Klagemulighet

Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Eigersund kommune, Levekårsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund. Klageinstans er Fylkesmannen i Rogaland.

Gjeldende lov og regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2, 6d

Generell informasjon

Avlastningstjenester kan gis som :

  • Privat avlastning
  • Kommunal avlastningsbolig

Avlastningstilbudet skal gi den omsorgstrengende nødvendig individuell hjelp og rettledning til alle daglige gjøremål.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker

 

Opprettet 4. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 16. mars 2012