Dagsenter

print.png email  .png

Tjenesten omfatter sosialt felleskap i trygge omgivelser der brukeren deltar i dagliglivets aktiviteter i forhold til sitt funksjonsnivå. Man har måltidsfelleskap med riktig kost og det serveres to måltider. Mentale og fysiske funksjoner stimuleres på brukers premisser. Ved behov blir det gitt bistand med hjelp til personlig hygiene, sårskift o.l. Brukeren får tilbud om transport tur/retur eget hjem. Aldersdemente har ledsager på bussen.

Dagsenter for aldersdemente.

Dette er en mindre enhet/fellesskap med plass til inntil 8 brukere. Et tilbud om dagsenterplass for aldersdemente skal blant annet være en avlastning for pårørende og bidra til at bruker kan bo lengst mulig i eget hjem.

 Tildeling av dagsenterplass er et tilbud for brukere der det foreligger diagnose aldersdemens og/eller psykogeriatriske tilstander med behov for skjerming, eller grad av forvirring/hukommelsestap.

Ved tildeling av plass ved dagsenter må det vurderes om det er behov for legeopplysninger.

Kontaktinformasjon:

Du kan kontakte sonekontoret der søkeren bor. Opplysninger om hvilket sonekontor søker tilhører, fås ved ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09.

Målgruppe:

Innbyggere i Eigersund kommune som har behov for et tilbud om deltakelse i et sosialt fellesskap. Tilbudet skal forebygge ensomhet, isolasjon, feil- og underernæring og bidra til at bruker kan bo i eget hjem. Tildeling av dagsenter skal forebygge økt hjelpebehov og være en del av et helhetlig omsorgstilbud.

Saksgang / fremgangsmåte:

Det må foreligge en egensøknad fra bruker eller verge, hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell på vegne av brukeren. Ved behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema, kontakt aktuell sone.

Kriterier og vilkår:

Bruker må selv ønske plass på dagsenter.
Dagsenterplass er i utgangspunktet forbeholdt hjemmeboende.
Tildeling av dagsenterplass foretas etter en individuell vurdering der det tas hensyn til brukers
fysiske, psykiske og sosiale forhold.
 

  • Har behov for å bryte sosial isolasjon
  • Har nedsatt evne til egenomsorg
  • Har behov for observasjon og utredning
  • Har behov for trening/opptrening

Ved tildeling av plass ved dagsenter med rehabilitering som formål, må det foreligge behandlingsrekvisisjon fra lege.

Pris for tjenesten:

Se gjeldende prisliste for kommunale tjenester ved å klikke her:

Søknadsbehandling:

Senterleder ved bo- og servicesenter avgjør søknader om tildeling av dagsenterplass.

Søknad sendes til:

Eigersund kommune, Levekårsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund

Klagemulighet:

Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til aktuelt sonekontor i Eigersund kommune. Klageinstans er Fylkesmannen.

Gjeldende lov og regelverk:

Plass ved dagsenter tildeles etter lov om sosiale tjenester § 4-3 og § 4-2.

Generell informasjon:

Selv om brukeren oppfyller kriteriene for dagsenterplass, vil oppstart og omfang være avhengig av kapasitet ved dagsenteret og tilgjengelig transport.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Anne Brit W. Tengesdal - ( anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no )

Relaterte dokumenter

Opprettet 4. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 8. november 2013