Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten

print.png email  .png

Forberede og tilrettelegge for mottak av flyktninger. Etter ankomst, introdusere flyktningene i lokalmiljøet og i forhold til offentlig tjenestetilbud. Følge opp flyktningene de første 2 - 3 år etter bosetting. Samarbeide med Voksenopplæringssenteret om introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. - I tillegg koordinere det tverrfaglige samarbeid vedr. flyktningearbeid i kommunen.

Målgruppe

Flyktninger som bosettes i Eigersund kommune etter avtale med UDI, eventuelt familiegjenforente av disse.

Saksgang / fremgangsmåte

Kommunestyret fatter vedtak om hvorvidt kommunen skal ta imot flyktninger det enkelte år, og eventuelt antallet flyktninger som kan bosettes i kommunen. UDI sender opplysninger til flyktningekonsulenten om de som får Eigersund kommune som sin bosettingskommune. Flyktningekonsulenten forbereder bosetting, tilrettelegger botilbud, kontakter sosialtjeneste og helsetjeneste, evt. grunnskole og/eller barnehage dersom det er aktuelt, og Voksenopplæringssenteret med tanke på norskundervisning/Introduksjonsprogram for de voksne.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen

Milrid Aarsland

Opprettet 11. februar 2010 av Anette Håland. Oppdatert 12. november 2014