Jernhagen Barnehage

print.png email .png

Jernhagen barnehage

Jernhagen barnehage er en liten privat 2 avdelings barnehage som holder til i store og trivelige lokaler på Eigerøy. Barnehagen har en flott lekeplass og egen gymsal. Barnehagen er livssynsnøytral, og vektlegger sosial kompetanse og matglede.

Vi tilbyr plasser uten at foreldre kjøper andeler. Barnehagen er organisert som en stiftelse, dvs. barnehagen eier og driver seg selv. Barnehagen er medlem av PBL- A.

Vi ønsker å gi barna omsorg, opplevelser og lekemuligheter i et lite og oversiktelig miljø preget av trygghet, samhold og glede. Vi jobber med ulike tema gjennom året for å nå målene i Rammeplanen. Det innebærer at barna får et allsidig og bredt tilbud.

Temaene varierer fra år til år. Jernhagen har en avdeling for barn i alderen 0-3 år, og en for barn i alderen 3-6 år.

Barnehagen har heltids- og deltidsplasser. Til daglig er vi 34 barn, og i løpet av uka er omlag 35 barn innom barnehagen. Deltidsplassene har varierte dager der foreldre kan velge hvilke dager de ønsker, og tildeles utifra et puslespill som må gå opp. Antall delte plasser kan variere noe fra år til år.

Jernhagen Barnehage tilbyr kommunale og private plasser. Alle søkere oppfordres til å søke både kommunal og privat plass, da de private plassene også kan tilbys alle søkere.

Opptakskriterier

Kommunal plass

Kommunens opptakskriterier.

Privat plass

Søkere til privat barnehageplass må være bosatt i Eigersund kommune. Det legges vekt på lik fordeling av jenter og gutter, og alderssammensetning i gruppen.

Søkere prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Medlemmer av Dalane Fagforening
 2. Barn med rett til prioritert ved opptak I henhold til Barnehageloven § 13.
 3. Barn av personalet
 4. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
 5. Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste.
 6. Øvrige søkere pr. fødselsår etter stigende fødselsdato.

Barna er tildelt plassen til skolestart.

Foreldrebetaling

Kommunal plass

Følger kommunens betalings reglement og satser. Matpenger på 300,- kroner i måneden kommer i tillegg.

Privat plass

Foreldrebetlingen fastsettes av styret i Jernhagen barnehage:

 • Foreldrebetalingen fordeles på 11 terminer og frem til 15. august det året barnet begynner på skolen.
 • Det gis søskenmoderasjon med 30% for barn nummer to og 50% for påfølgende barn.
 • Det er 3 måneders oppsigelse på barnehageplassen, og løper fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.
 • Barna får 3 mpltider pr. dag; frokost, lunsj og fruktmåltid. En gang i uka er det matdag, da lages det middag eller bakst til lunsj. Serverign på fester og andre merkedager er også inkludert i matpengene.
 • Pris for opphold er 2580,- kroner pr. måned.
 • Matpenger er 300,- kroner pr. måned.

Åpningstider

Åpent fra 06:30 - 16:00.

Søknadsprosedyre

Kommunal plass

Kommunen gjør opptak til de kommunale plassene

Privat plass

Styret i Jernhagen barnehage foretar endelig opptak av barn etter innstilling fra styrer. Tildelt plass kan beholdes frem til skolepliktig alde. Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klagen for barnehageeier.

hus.png Kontakt oss
Loading map...
 • Tlf: 51 46 52 52
 • Faks: 51 49 48 75
 • E-post

 

Skøyteveien 2
4370 Egersund

Detaljert kontaktinformasjon

Søk barnehageplass

Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk, vennligst ta kontakt med oss.