Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Kommunal leilighet og bolig

Kommunal leilighet og bolig

print.png email  .png
Hafsøyne

Disse retningslinjene gjelder ved søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i Eigersund kommune og der kommunen har tildelingsrett til private boliger. Målgruppa for tildeling er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder bostedsløse, personer med rusproblemer, personer med psykiske lidelser samt personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt. 2, tlf 51 46 80 00.

Åpningstid

Hverdager 8.00-15.00

Målgruppe

Innbyggere i Eigersund kommune som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig.

Saksgang / fremgangsmåte

I utgangspunktet er kommunale utleieboliger som hovedregel å betrakte som et botilbud med tidsbegrensede kontrakter. Ved søknad om kommunal bolig må kommunens søknadsskjema benyttes, og den dokumentasjon som etterspørres i skjemaet må vedlegges, deriblant dokumentasjon på løpende inntekter og siste års selvangivelse. Søker må være folkeregistrert i Eigersund kommune i minst et år. Kravet om å være folkeregistrert i Eigersund gjelder ikke flyktninger som bosettes av Eigersundkommune.

Kriterier og vilkår

Søker må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av tilgjengelige botreningsavtaler, booppfølgingsavtaler eller lignende hjelpetiltak.

Hjelpetiltak som anses nødvendige av aktuell enhet for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, kan spesifiseres som vilkår i et positivt vedtak. Dersom søker ikke ønsker å benytte seg av tilbudte hjelpetiltak som anses å være nødvendige for å mestre bosituasjonen, kan søknaden avslås.

Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig. Søkere med inntekt eller formue som gjør det mulig å kjøpe bolig, men som av religiøse eller andre grunner ikke ønsker å ta opp lån vil få søknaden avslått.

Søkere som har egen bolig eller har overdratt bolig eller annen formue som gave/gavesalg/forskudd på arv i de siste to år, får som hovedregel avslag på søknaden om kommunal utleiebolig.

 Ved inngåelse av kontrakt i kommunalt eid eller innleid bolig vil det kreves et depositum, eller en garanti for depositum, med 2 mnd. husleie. Garantien kan kreves innfridd, eller depositumet kan gå til dekning av, manglende husleiebetaling, påført skade på leieobjektet eller ved manglende vask ved utflytting. Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til en variert sammensetning av beboere.

Det legges avgjørende vekt på at søker er uten mulighet for å skaffe seg alternativ bolig selv. Søknad om bytte av kommunal bolig innvilges som hovedregel ikke, men kommunen kan flytte brukere til annen bolig dersom det foreligger særskilte grunner for det.

Et vedtak om leie av kommunal bolig gis som hovedregel en tidsbestemt leieavtale for 3 år. Det kan gis kortere leieavtale dersom det foreligger en saklig begrunnelse. J.fr Husleieloven. Noen kan få kortere leietid. Det gjelder de som trenger en midlertidig bolig og gjennomgangsboliger. Søkere med varig behov for kommunal bolig kan etter en konkret vurdering gis vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 3 år.

Søknaden om fornying kan avslås dersom det foreligger mislighold av tidligere leiekontrakt. Når kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon.

Dersom husleie blir misligholdt vil en eventuell bostøtte kunne bli utbetalt til Eigersund kommune, jmf. Husbanklovens § 17.

Pris for tjenesten

Det henvises til kommunens husleiesatser

Søknadsbehandling

Søknad om kommunal bolig vil bli vurdert i boligutvalget som har møter en gang i mnd.

Krav til vedlegg

Alle forhold som har betydning for behandling av søknaden. Det kan være legeerklæring og oversikt over løpende inntekter og siste års selvangivelse

Søknad sendes til

Eigersund kommune, boligutvalget, Pb 70, 4379 Egersund

Klagemulighet

Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt jf. Forvaltningsloven § 28. Klagen sendes boligkontoret.

Klageinstans er særskilt klagenemd i Eigersund kommune.

Gjeldene lover og regler

Kommunal leilighet/bolig er et kommunalt initiert tiltak.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen

-

Relaterte dokumenter

Opprettet 29. april 2015 av Sem Hadland. Oppdatert 15. januar 2018