Korttidsavdelingen 2 vest

print.png email  .png

Sykehuset

Korttidsavdelingen 2 vest er Eigersund Kommunes korttids- og rehabiliteringsavdeling, og er lokalisert i samme bygg som Eigersund Legevakt og Stavanger Universitetssjukehus sine avdelinger.

2 vest har 20 sengeplasser, fordelt hovedsakelig på pasienter som trenger rehabiliteringsopphold, lindrende behandling og kommunal øyeblikkelig hjelp.

Korttidsplassene skal være et tilbud til hjemmeboende og pasienter som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme lengst mulig. Målrettet opptrening fra første dag og tidlig innsats fra Hverdagsrehabilitering og fysio- og ergoterapitjenesten skal øke sirkulasjonen i korttidsplassene og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for flere.

Vi tilbyr også innleggelser i kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud. Dette tilbudet er i stedet for innleggelse i sykehus, dersom pasienten kan få et like godt eller bedre tilbud i kommunen. Pasienter fra Sokndal og deler av Lund kan også benytte denne tjenesten. Les mer om dette her.

Avdelingen har også 3 rom som er forbeholdt lindrende behandling. Lindrende behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med sykdom som ikke kan leges og kort forventet levetid. Lindring av pasienten sine fysiske smerter og andre plagsomme symptom står sentralt, sammen med tiltak retta mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problem.

Det er både enerom og dobbeltrom på avdelingen. De ansatte består av sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, spesialhjelpepleiere, fagarbeidere, ergoterapeut og assistenter. Det er tilsynslege til stede i avdelingen hver virkedag. I tillegg kan bakvakt kommunalt øyeblikkelig hjelp og  legevaktslege kontaktes ved behov.

Avdelingen har et nært og godt samarbeid med Hverdagsrehabilitering, med hjemmesykepleien, med mestringsenheten og de ulike avdelinger der det tilbyd heldøgns omsorg. Det er fysioterapeut til stede ved avdelingen hver virkedag. Avdelingen har fokus på tverrfaglig rehabilitering, og på at den enkelte skal hjelpes til å være mest mulig aktiv i eget liv. Det holdes derfor ukentlig et tverrfaglig forum der mål og tiltaksplan for alle som har behov for tverrfaglig oppfølging gjennomgås.


hus.png Kontakt oss
  • Sentralbordet: 51 46 88 00
  • Avdelingsleder: 51 46 88 51
  • 2 vest: 51 46 88 52
  • Faxnummer: 51 46 88 46

Besøksadresse

Sjukehusveien 38B
4373 Egersund

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund