Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Korttidsopphold og rehabiliteringsopphold

Korttidsopphold og rehabiliteringsopphold

print.png email  .png

Tilbud om opphold i sykehjem med heldøgns pleie og omsorg. Tjenesten skal være et behandlingstilbud overfor syke og pleietrengende som av ulike årsaker har spesielle vanskeligheter med å bo hjemme. Oppholdets varighet er tidsbegrenset. Dato for utskrivelse settes vanligvis før innleggelse for oppholdet. Tjenesten omfatter hjelp til personlig hygiene etter behov, måltider, medisiner og medisinsk forbruksmateriell, tannhelsetjeneste, fysio/ergoterapi ved behov, sosiale aktiviteter, medisinsk behandling. Under oppholdet brukes sjukeheimens tilsynslege.

Kontaktinformasjon:

Du kan kontakte sonekontoret der søkeren bor. Opplysninger om hvilket sonekontor søker tilhører, fås ved ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09.

Målgruppe:

Tildeling av korttids og rehabiliteringsopphold foretas ut fra en faglig vurdering der fysiske, psykiske og sosiale forhold vektlegges.

Saksgang / fremgangsmåte:

Egensøknad må foreligge. Skjema kan fås ved henvendelse til ekspedisjonen på Rådhuset Bøckmansgt.2, tlf 51 46 80 00. Ved behov for hjelp til å fylle ut egensøknad, kontakt aktuelt sonekontor. Opplysninger om hvilket sonekontor søkeren tilhører, fås ved henvendelse til ekspedisjonen på Rådhuset. Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søkeren. Lengden på korttidsoppholdet vurderes individuelt. Tiltaksteamet som har ukentlige møter avgjør søknader om tildeling av korttids og rehabiliteringsopphold.

Kriterier og vilkår:

Søker må selv ønske innleggelse i sykehjem. Unntak: Lider brukeren av aldersdemens eller andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under søknaden på vegne av brukeren, dersom det ikke er oppnevnt verge eller hjelpeverge. Det kan komme henvendelse fra andre enn bruker selv, for eksempel sykehus, helse/sosialpersonale eller pårørende.

Det må foreligge nødvendige legeopplysninger (medisinsk/sosialmedisinsk vurdering).

Tilbudet gis til brukere som:

  • har behov for en overgangsordning ved utskrivelse fra sykehus
  • har behov for observasjon, utredning og kartlegging av videre hjelpebehov
  • har behov for trening/opptrening/ vedlikeholdstrening
  • trenger sosial stimulering
  • har pårørende som trenger avlastning
  • har behov for terminalpleie

Pris for tjenesten

Se prisoversikt over kommunale tjenester ved å se her.

Søknad sendes til:

Eigersund kommune, Levekårsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund

Klagemulighet:

Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen sendes til aktuelt sonekontor i Eigersund kommune. Klageinstans er Fylkeslegen.

Gjeldende lov og regelverk:

Tjenesten tildeles etter Lov om helsetjenesten i kommunene § 2-1.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Anne Brit W. Tengesdal - ( anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no )

Relaterte dokumenter

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 8. august 2016