Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Langtidsopphold i sykehjem

Langtidsopphold i sykehjem

print.png email  .png

Et bo- og behandlingstilbud der brukeren får hjelp til personlig hygiene etter behov, får medisiner, medisinsk forbruksmateriell, tannhelsetjeneste, fysio- /ergoterapi ved behov og medisinsk behandling (Under oppholdet brukes sjukeheimens tilsynslege). Brukeren har også tilbud om måltider og sosiale aktiviteter.

Kontaktinformasjon:

Man kan kontakte sonekontoret der søkeren bor. Opplysninger om hvilket sonekontor søker tilhører, fås ved ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09.

Målgruppe:

Kronisk syke og/eller funksjonshemmede i Eigersund kommune som trenger heldøgns omsorg og pleie i sykehjem, der kommunens øvrige pleie- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig hjelp i eget hjem.

Saksgang / fremgangsmåte:

Egensøknad må foreligge. Søknadsskjema kan bl.a. fås ved henvendelse til ekspedisjonen på Rådhuset. Ved behov for hjelp til å fylle ut egensøknad, kontakt aktuelt sonekontor. Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Dersom søker selv ikke fyller ut søknadsskjema, bekrefter søker at han/hun er kjent med innholdet i søknaden. Verge eller hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell kan skrive under søknaden.

Kriterier og vilkår:

Alle andre hjelpetiltak er utprøvd eller vurdert, og behovet for medisinsk behandling og sykepleie tilsier heldøgns omsorg i institusjon.

Søker til langtidsopphold skal ha prøvd ut/vurdert alle tilgjengelige kommunale hjelpeordninger i hjemmet og fysisk utbedring av boligen med aktuelle off. støtteordninger før søknad kan bli innvilget.

Tjenesten tildeles bruker med sammensatte pleie- og omsorgsbehov, og som det ikke er hensiktsmessig å dekke ved hjemmetjenester.

Pris for tjenesten:

Det henvises til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Opplysninger om dette kan man få ved henvendelse til sekretær ved Lagård sjukeheim, tlf 51 46 88 88.

Søknadsbehandling:

Tiltaksteamet som har ukentlige møter avgjør søknader om tildeling av langtidsopphold. Tildeling av langtidsopphold foretas etter en individuell vurdering der fysiske, psykiske og sosiale forhold vektlegges. Det skal tas hensyn til brukers og pårørendes vurdering av egen situasjon.

Søknad sendes til:

Eigersund kommune, Levekårsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund

Gjeldende lov og regelverk:

Ved klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til aktuelt sonekontor i Eigersund kommune. Klageinstans er Fylkeslegen.

Generell informasjon:

Tjenesten tildeles etter Lov om helsetjenesten i kommunene § 2-1.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Anne Brit W. Tengesdal - ( anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no )

Relaterte dokumenter

 

Opprettet 11. februar 2010 av Anna E. Poulsen. Oppdatert 2. november 2015