Eigersund»Startsiden»Lars Kolnes ansatt for å utvikle nytt kommunalt næringsforetak

Lars Kolnes ansatt for å utvikle nytt kommunalt næringsforetak

print.png email  .png
Lars Kolnes, Odd Stangeland, Ketil Helgevold og Leif Erik Egaas

Eigersund kommune har i går ansatt Lars Kolnes, tidligere rådmann i Hå kommune, i en prosjektstilling frem til 1.10.2014, for å arbeide med å etablere det nye kommunale næringsforetaket

Det var i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen at kommunestyret i november 2012 vedtok å etablere et nytt kommunalt foretak som skal ha ansvar for kommunens samlede næringsarbeid og næringsutvikling. Dette inkluderer havn, fiskeri, reiseliv mv. I januar 2013 ble det i tillegg vedtatt at foretaket også skal ha ansvaret for kommunal tomteutvikling for næring og boliger. Det er således et kommunalt foretak med et bredt spekter av kommunal næringsvirksomhet som skal etableres.

Lars Kolnes kommer fra stillingen som rådmann i Hå kommune der han gikk av 10. desember 13 etter å ha vært rådmann i 21 år. Før det var han rådmann i Lund kommune. Han har også arbeidet som kontorsjef i Odda kommune og sosialsjef i Herøy kommune. Kolnes har samfunnsvitenskapelig embetseksamen fra Universitet i Bergen.

Som rådmann i Hå kommune har han hatt ansvaret for Sirevåg havn og var fra 2004 også havnesjef i det kommunale foretaket, Sirevåg Havn KF, som Hå kommune opprettet for å administrere og videreutvikle Sirevåg havn.

Kolnes er bosatt på gården Kolnes i Sola kommune og har som rådmann vært en pådriver for øke verdiskapningen i landbruket, bla gjennom etablering og utvikling av næringsmiddelindustrien. Hå kommune var helt sentral i etableringen av Kviamarka som er Norges største klynge av næringsmiddelindustri.

Hå kommune har vært kjent for god økonomistyring og en meget positiv holdning til næringsutvikling og er nå den kommunen med minst gjeld pr. innbygger i Rogaland.

I utgangspunktet vil Kolnes være ansatt i Eigersund kommune inntil vedtekter mv er godkjent av kommunestyret og det nye foretaket kan etableres formelt. Deretter vil han gå inn i stillingen som konst. daglig leder av foretaket og lede arbeidet med den videre etablering av foretaket, samt rekruttering av fast daglig leder.

Rådmann i Eigersund Ketil Helgevold sier i en uttalelse at "Jeg er svært fornøyd med at kommunen lykkes i å rekruttere Kolnes til dette krevende arbeidet. Noen ganger åpner det seg et vindu av muligheter og da er vi nødt til å handle."

Styreleder for Egersund Havn KF og leder for interimsstyret for det nye foretaket Odd Stangeland kommenter ansettelsen slik: "Kolnes har en unik kompetanse innen kommunal næringsutvikling, turisme og tomtevikling, og ikke minst innen havnevirksomhet og fiskerirelatert næring gjennom sin stilling som leder av Sirevåg Havn KF i en årrekke. Det er knyttet store forventninger til næringsutvikling og økt verdiskapning i kommunestyrets vedtak om å opprette et nytt KF, og Kolnes får en krevende jobb men også Eigersunds mest spennende arbeidsoppgaver i månedene fremover. Det nye kommunale foretaket er nybrottsarbeid, og en ny og mer offensiv måte å tenke nærings- og havneutvikling på"

Ordfører Leif Erik Egaas (H) supplerer: "Hans bakgrunn og resultater viser at han også har en god forståelse av samspillet mellom kommune og næringsliv, mellom kommunale foretak og den kommunale administrasjon, samt mellom politikk og forvaltning. At han i tillegg som bonde også har god innsikt og interesse for jordbruk, er ingen ulempe i Eigersund kommune som er en av landets største sauekommuner og der også jordbruk og Nortura er viktig næringsvirksomhet."

 

Bakgrunnsinformasjon.

Hva er et kommunalt foretak?
Kommunalt foretak (KF) er en betegnelse på en offentlig selskapsform som brukes av kommuner og fylkeskommuner. I motsetning til et aksjeselskap gir ikke et KF eierne noen begrensninger i økonomisk ansvar. Samtidig gir også en KF-organisering eierne noe mer styring og instruksjonsmyndighet enn f.eks for et aksjeselskap. Kommunestyre er generalforsamling for et KF og myndigheten er gjennom kommuneloven delegert til styret om ikke kommunestyret har vedtatt noe annet. Det er kommunelovens kapittel 11 - Kommunalt og fylkeskommunalt foretak som regulerer et KF. I tillegg må et KF ha egne vedtekter som vedtas av kommunestyret.

Et KF har eget styre og egen daglig leder som er helt uavhengig av den øvrige kommunale administrasjonen. Rådmannen har imidlertid uttalerett og mulighet til å utsette iverksettelsen av et vedtak som skal behandles av kommunestyret.

I Eigersund kommune er Eigersund Havn KF organisert som et kommunalt foretak.
 

Interimsstyre for det nye foretaket:
Det nye foretaket har et interimsstyre som består av følgende personer:
(Det er for øvrig de samme personene som er oppnevnt som medlemmer/varamedlemmer i styret for Eigersund Havn KF)

Politiske oppnevnte medlemmer
Leder Odd Stangeland
Nestleder Geir Hestnes
Medlem Alf Tore Sæstad
Medlem Anette Hoås              

Varamedlemmer i rekkefølge 
Varamedlem Tommy Bjellås    
Varamedlem Ruth Evy Berglyd            

Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes       
Medlem Liv Fredriksen
Medlem Siri Skaar Stornes                    

Varamedlemmer           
Varamedlem Siv Grure
Varamedlem Kolbjørn Rogstad

 

Dokumenter: