Eigersund/Startsiden/Mindre reguleringsendring i Bøckmansbakken

Mindre reguleringsendring i Bøckmansbakken

print.png email  .png
Flomsikring i Lundeåna

Rådmannen har den 28.09.2017 etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 012/17 i tilknytning til reguleringsplan for 19960003 - Bøckmansbakken som medfører at det foretas en justering mellom formålsgrenser i tråd med kart i søknad datert 25.09.2017.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygnings-loven §§ 12-12 og 12-14

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter

 

Opprettet 29. september 2017 av Sem Hadland.