Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Praktisk bistand (tidligere kalt hjemmehjelp)

Praktisk bistand (tidligere kalt hjemmehjelp)

print.png email  .png
Hustak på vinteren

Tjenestens formål er å gi deg mulighet til å mestre dine praktiske gjøremål i hjemmet, og bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem. Tjenesten gis etter «hjelp til selvhjelp» prinsippet ved å stimulere til egenaktivitet på bakgrunn av funksjonsnivå.

Praktisk bistand gis ved redusert evne til å ivareta tyngre husarbeid. Kommunen kan yte bistand til oppgaver som det er behov for hjelp til, men yter ikke hjelp til oppgaver den enkelte selv kan klare.

Generell informasjon

Praktisk bistand gis til tyngre husarbeid som støvsuging, gulvvask, sengeskift og vask av bad. Praktisk bistand kan også innbefatte enkle helsetjenester.

Praktisk bistand tildeles etter en individuell vurdering, og vurderes fortløpende. Det fattes vedtak, som sier hva tjenesten inneholder/ hva det gis hjelp til.

I vurderingen tas det hensyn til:

  • egne muligheter for å klare eller ta del i oppgavene
  • om det er en ektefelle, familie eller andre som kan ivareta, eller ta del i oppgavene
  • om det fører til helsemessige konsekvenser dersom hjelpen ikke blir gitt

Praktisk bistand innebærer ikke hjelp til storvask, gardiner og vindusvask. Arbeidsoppgaver i forbindelse med besøkende utføres ikke. Det gjelder bl.a. forberedelse, opprydding, vasking av rom og klær etter besøkende eller feriegjester.

Hjelp til rengjøring opphører i perioder der voksne barn eller andre bor i hjemmet. Ved innleggelse i institusjon og ved ferier/ høytider opphører tjenesten. Det er en forutsetning at du er til stede når tjenesten gis og stiller rengjøringsutstyr til disposisjon (standardisert).

Rengjøringsredskaper

Skal tjenesteyter kunne gi deg best mulig hjelp, må arbeidsforholdene legges til rette. Utstyr som tjenesteyter bruker i sitt arbeid må være tilgjengelig, funksjonelt og rent. Med utstyr menes for eksempel støvsuger, rengjøringsmidler, vaskemaskin, langkost.

Kontaktinformasjon

Sonekontoret eller bo- og servicesenteret der du bor. Opplysninger om hvilken sone du tilhører, adresse og tlf.nr. til aktuell sone fås ved henvendelse til ekspedisjonen på Rådhuset, tlf. 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00.

Målgruppe

Innbyggere i Eigersund kommune som har et hjelpebehov på grunn av sykdom og/ eller funksjonshemming. Tjenesten skal gi deg praktisk hjelp ut fra ditt behov, tilrettelegge for å gi mulighet for deg å bo hjemme så lenge som mulig.

Saksgang og fremgangsmåte

Søknad om praktisk bistand rettes til sonekontoret/ bo- og servicesenteret der du bor. Det foretas et kartleggingsbesøk hos deg for å vurdere omfang av tjenesten. Ved behov for hjelp med å fylle ut søknadsskjema, kontakt aktuell sone/ senter.

Kriterier og vilkår

Du har et hjelpebehov på grunn av sykdom, og/eller funksjonshemming.

Pris for tjenesten

Se prisoversikt over kommunale tjenester ved å se her.

Søknadsbehandling

Hver enkelt søknad behandles og vurderes individuelt. Saksbehandlingstiden er opp til 4 uker. Du vil få skriftlig vedtak med informasjon om søknaden er innvilget eller avslått. Vedtaket inneholder opplysninger om hjelpens innhold, mengde og hvor ofte den blir gitt. Avslag vil bli begrunnet. Det er anledning til å klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker.

Vedtaket om hjemmehjelp praktisk bistand vil bli vurdert på ny minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i din helsetilstand. Husk å gi melding til saksbehandler, eller den som gir deg hjelp, ved endringer som kan påvirke hjelpen. Du har rett til innsyn i de dokumenter som angår saken.

Søknad sendes til

Eigersund kommune, helse- og omsorgsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund

Klagemulighet

Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til saksbehandleren som fattet vedtaket, som vurderer klagen. Dersom klagen ikke tas til følge går klagen videre til Fylkesmannen.

Gjeldende lov og regelverk

Praktisk bistand (tidligere kalt hjemmehjelp), tildeles i henhold  til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2

Relaterte dokumenter

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 8. august 2016