Serviceleilighet

print.png email  .png

Tilrettelagt bolig som har trygghetsalarm. Den er tilknyttet fast personell som yter helse- og omsorgstjenester på bakgrunn av individuell vurdering. Beboerne får tilbud om ferdiglaget middag, og har gode muligheter til å ha sosialt fellesskap. Serviceleiligheter er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09

Målgruppe

Innbyggere i Eigersund kommune med behov for hjemmesykepleie og hjemmehjelp og med en bo- og livssituasjon som gjør det vanskelig å bo hjemme.

Saksgang / fremgangsmåte

Det må foreligge en egensøknad fra bruker, eventuell verge eller hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell. Ved behov for hjelp til å fylle ut egensøknad, kontakt aktuell sone. Dersom søkeren selv ikke fyller ut søknadsskjema, skal søknaden ha egenhendig underskrift fra søker, eller søkeren bekrefter at han/hun er kjent med innholdet i søknaden.

Kriterier og vilkår

Serviceleilighet kan tildeles eldre og funksjonshemmede med behov for hjemmesykepleie eller hjemmehjelp og med en bo- og livssituasjon som gjør at det er vanskelig å bo hjemme. Alle andre aktuelle hjelpetiltak er allerede utprøvd og vurdert. Tildeling foretas etter en individuell vurdering der det tas hensyn til brukers fysiske, psykiske og sosiale forhold.

Pris for tjenesten

Det henvises til kommunens husleiesatser. Opplysninger om dette kan fås ved ekspedisjonen i Miljøavdelingen tlf 51 46 83 00. Leietaker betaler ordinær egenandel for tjenester som mottas.

Søknadsbehandling

Hjelp skal tildeles etter en vanlig vurdering av den enkelte beboers behov, og fortløpende vurderinger skjer så hyppig som helsetilstanden m.v. tilsier det. Ved tildeling tas det hensyn til brukers fysiske, psykiske og sosiale forhold. Tiltaksteamet som har ukentlige møter avgjør søknader om tildeling av serviceboliger.

Krav til vedlegg

Nødvendige legeopplysninger fra fastlege (diagnoser som er aktuelle i forhold til tjenesten det søkes om, medisinske/sosialmedisinsk vurdering) legges ved.

Adresse

Eigersund kommune, Levekårsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund

Klagemulighet

Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt jf. Forvaltningsloven § 28. Klagen sendes til aktuelt sonekontor. Klageinstans er Særskilt klagenemd i Eigersund kommune.

Gjeldende lov og regelverk

Leilighet i bofellesskap er et kommunalt initiert tiltak.

Generell informasjon

Må selv ønske å bo i aktuell boform. Alle andre aktuelle hjelpetiltak i egen bolig er allerede utprøvd eller vurdert. Søkere som bor i egen bolig skal ha vurdert alle tilgjengelige kommunale hjelpeordninger, f. eks fysisk utbedring av boligen med aktuelle boligtilskuddsordninger og evt. salg/kjøp av ny bolig før en kan bli tildelt serviceleilighet. Hjelp i serviceleiligheten skal tildeles etter en vanlig vurdering av den enkelte beboers behov, og fortløpende vurderinger skjer så hyppig som helsetilstanden m.v. tilsier det.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Anne Brit W. Tengesdal

Relaterte dokumenter

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 2. desember 2014