Startsiden»Eigersund»Organisasjon»Kultur og oppvekst»Skole»Kommunale grunnskoler i Eigersund

Kommunale grunnskoler i Eigersund

print.png email .png

Skolekontoret ligger i rådhuset

Vårt overordnete mål er at alle elever i Eigersundskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt potensiale.

Skolene

Alle de kommunale skolene har sin egen webportal. Barneskolene, 1-7, finner du her Eigerøy Skole, Grøne Bråden Skole, Helleland SkoleHusabø Skole, Rundevoll Skole , og ungdomsskolene finner du her Husabø Ungdomsskole Lagård Ungdomsskole. Hellvik Skole er en kombiner skole 1. til 10 klasse. Videre har skolen sin egen fellesportal i Eigersundskolen.no.

Skolevalg

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som eleven sokner til. Hvis eleven ønsker å gå på en annen skoleen sin nærskole kan dette imøtekommes under forutsetninger. Den skolen som eleven søker til skal ha kapasitet til å ta imot eleven. Hvis dette utløser skoleskys skal denne ordnes og dekkes av foresatte.

Skole / hjem- samarbeid

Kommunalt foreldreutvalg består av en foreldrerepresentant fra hver av grunnskolene i kommunen, kommunalsjefen og to politisk valgte representanter. Mer informasjon på KFU sine nettsider.

Permisjon

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Søknad sendes rektor på den enkelte skole. Permisjon mer en to uker kan løses ved at eleven skrives ut av skolen i det aktuelle tidspunktet. de må da skrives inn igjen ved tilbakekomst. Søknad om dette sendes kultur og oppvekstavdelingen.

Tjenester

Hovedmålet for skolekontoret er å gjøre skolen til et lærested der kunnskapsformidling står i sentrum, og der elevene gjennom tilpassede opplegg skal få utvikle sine evner og anlegg. Det skal videre arbeides for at alle som har behov for barnehageplass, skal få tilbud om dette.

Skolekontoret, elever fra grunnskolen.

Grunnskolen

Grunnskolens viktigste oppgave er å gi elevene god opplæring og et trygt oppvekstmiljø etter lokale og nasjonale planer. Høsten 2014 ble det vedtatt en fireårig skoleplan med satsingsområder for perioden 2014-2018.

Hjelpetjenestene

PP-tjenesten, barnevern, ungdomskontakter og helsesøstre er viktige medspillere når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår. Etter et år kan en si at strukturene begynner å falle på plass, og samarbeidet glir lettere og mer ubyråkratisk når alle forannevnte er i samme avdeling.

Ordensreglement

Eigersundskolen skal preges av konstruktivt og utviklende samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte. Ordensreglementet tar som utgangspunkt at alle elevene bidrar med sine ressurser til å nå målsetningen om et trygt og godt skolesamfunn for alle.

Skolebarn
Skolebarn

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

Eigersund har vedtatt ny handlingsplan mot krenkelser og mobbing. Planen viser hvordan vi jobber for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing, samt hvordan elever og foresatte kan gå fram for å varsle om mobbing. Videre er det etablert et beredskapsteam som kan gi råd og veiledning. Mer informasjon her.

SFO. Bilde fra Husabø skole sine hjemmesider

Vedtekter for SFO

Skolefritidsordningene i kommunen drives etter vedtatte retningslinjer og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd. Her kan se de vedtekter som gjelder for skolefritidsordningen i Eigersund.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Eigersund kommunestyre har vedtatt at det fra 1. august  2015 innføres gradert foreldrebetaling for opphold i SFO. Forsørgere med under 2,5G i samlet inntekt får 50% reduksjon i foreldrebetaling. Mer.

Skolerute

Skolerute 2016 - 2017

 • 15. – 17. august – planleggingsdager
 • 18. august – første skoledag
 • 10. - 14. oktober - Høstferie
 • 18. november – planleggingsdag
 • 20. desember - siste skoledag før jul
 • 2. januar – planleggingsdag
 • 3. januar – første skoledag etter jul
 • 27. februar - 3. mars - Vinbterferie
 • 10. - 17. april - påskeferie
 •  1. mai - offentlig høytidsdag
 • 17. mai – Grunnlovsdag
 • 25. mai - Kristi himmelfartsdag
 • 26. mai - fridag
 • 5. juni – 2. pinsedag
 • 22. juni – siste skoledag

Skolerute 2017 - 2018

 • 14. - 16. august - Planlegging lærerne
 • 17. august - Skolestart for elevene
 • 9. - 13. oktober - Høstferie
 • 17. november - Fri for elevene. Planlegging for lærerne og skolemøte
 • 20. desember - Siste skoledag før jul
 • 2. januar - Fri for elever, planlegging for lærerne
 • 3. januar - Skolestart for elevene etter jul                            
 • 12. - 16. februar - Vinterferie
 • 26. mars - 02. april - Påskeferie
 • 1. mai - Offentlig høytidsdag
 • 10. mai - Kr. himmelfartsdag
 • 11. mai - Fridag
 • 17. mai - Off. høytidsdag
 • 18. mai - Fridag
 • 21. mai - 2. pinsedag                                     
 • 22. juni - Siste skoledag

hus.png kontakt oss

Stab skole og barnehage

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 4 etg.
Bøckmans gate 2

Ansatte:

Kari Anne Bergøy
SLT- og oppvekstkoordinator - 51 46 82 42

Helga Bode
Konsulent - 51 46 82 40

Eivind Galtvik
Komm. sjef kultur og oppvekst - 51 46 80 14

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig - 51 46 82 46

Marie Bore Kaasa
Veileder barnehage - 51 46 80 33

Karina Leidland
Barnehagekonsulent - 51 46 82 43

kommunevaapen.png Priser SFO

Priser for SFO

 • Inntil 15 timer i uken 2.025,- kr
 • Over 15 timer i uken 2.627,- kr
 • Helårsåpen SFO 318,- kr
filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
357Kb   2016-08-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
39Kb   2011-04-13
/images/icons/16x16/doc.gif
46Kb   2016-06-08

KNAPP-kommunalt-foreldreutvalg.jpg