Støttekontakt

print.png email  .png

Støttekontakttjenesten skal bidra til en meningsfylt tilværelse sammen med andre.

Støttekontakt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2, 6b en tjeneste som særlig skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Støttekontakten kan også gi enkle råd i dagliglivets gjøremål, men skal ikke ha mer omfattende opplæringsoppgaver.

Målgruppe

Mange ulike personer kan ha behov for støttekontakt. Det kan for eksempel være personer med psykiske problemer, utviklingshemning eller med andre typer funksjonshemninger.

Hvem er støttekontakten?

Det er ofte privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter.
Støttekontakten skal bidra til at den enkelte får en hyggelig og meningsfylt fritid på den enkeltes premisser, f.eks. turer, svømming, fotball, kino, konserter. Det kan være på ettermiddager og i helger. Støttekontakten skal bidra til at den enkelte mestrer flere situasjoner og utfordringer, samt hjelpe den enkelte til å utfolde seg selv og utvikle sine personlige egenskaper med utgangspunktet i tjenestemottakers behov og interesser.

Saksgang/ fremgangsmåte

Det må foreligge en egensøknad. Egensøknad omsorg.doc (DOC) (PDF)
Søknaden sendes til
Eigersund kommune
Postboks 70
4379 Egersund

Hvis du har spørsmål knyttet til tjenesten, saksbehandling eller utfylling av søknadsskjema, kan følgende kontaktes:

For barn og unge under 18 år

Koordinator for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Tlf 51 49 40 70 Mob 47 45 61 09

For personer over 18 år

For personer over 18 år, kontaktes det distriktskontoret den enkelte tilhører. Opplysninger om hvilket distriktskontor søker tilhører, fås ved ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09.

Hva koster tjenesten?

Støttekontakten mottar lønn av kommunen. Det er gratis å ha støttekontakt, men tjenestemottakeren må selv regne med å dekke sine egne utgifter mens hun/han er sammen med støttekontakten, for eksempel svømmehall, inngangspenger, mat osv.

Klagemulighet:

Ved klage på vedtaket, er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Eigersund kommune, helse og omsorgsavdelingen, Pb. 70, 4379 Egersund. Klageinstans er Fylkesmannen i Rogaland.

Gjeldende lov og regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2, 6b

Relevant informasjon

 

Opprettet 21. september 2010 av Sem Hadland. Oppdatert 8. august 2016