Eigersund/Startsiden/Tildeling av frivillighetstilskudd

Tildeling av frivillighetstilskudd

print.png email  .png
Frivillig

Eigersund kommune inviterer frivillige personer, lag og organisasjoner til å søke om Frivillighetstilskudd. Tilskudd kan gis til enkeltstående arrangement, aktiviteter eller til aktiviteter som går over lenger tid. Det er 95.000,- til fordeling for 2017.

Kriterier

Arrangement/aktiviteter det søkes om penger til skal bidra til inkludering og fellesskap.

Arrangement/aktiviteter det søkes om penger til skal komplementere det øvrige tilbudet som organisasjonen driver. (For eksempel: aktiviteten retter seg mot andre gupper enn de som har tilhørighet i organisasjonen i dag, tiltak som i større grad fokuserer på fellesskap enn på prestasjon, tiltak på andre tider av døgnet enn det øvrige tilbudet, tiltak i helg og ferier.)

Arrangement/aktiviteter det søkes penger til skal være gratis, eller ha en pris som gjør at alle kan delta.

Søknad

Det må framgå av søknaden hvordan midlene er tenkt brukt, herunder skal det beskrives hvilken målgruppe tiltaket har, og hvordan tiltaket skiller seg fra øvrige tilbud som organisasjonen driver. Søknadsfrist: er 16. oktober 2017. Søknad sendes på e-post til brit.kvassheim@eigersund.kommune.no.

Tildeling

Tildeling skjer administrativt, etter tildelingsmøte hvor Kommunalsjef for Kultur og Oppvekst, Kulturhusleder og Oppvekstkoordinator deltar. Levekårsutvalget orienteres om hvilke lag og foreninger/personer som har fått tilskudd i påfølgende utvalgsmøte.

Rapportering

Organisasjoner/personer som har mottat tilskudd utformer en kortfattet rapport med enkelt regnskap. Denne oversendes Eigersund kommune innen 15. januar påfølgende år. Levekårsutvalget mottar kopi av rapportene fra søkere som har mottatt tilskudd i årets første utvalgsmøte.

Opprettet 13. september 2017 av Sem Hadland.