Skolen spiller en avgjørende rolle i barn og unges liv. Fellesskolen skal gi alle like rammer for opplæringen uavhengig av bakgrunn. Skolens primære opp­gave er opplæring, men skolen har også stor betydning for elevenes sosialise­ring og oppvekstvilkår. Det er på skolen barn og unge tilbringer store deler av dagen, og det er her de møter venner. Det er en egenverdi i at barn og unge med ulik bakgrunn møtes på en fel­les arena som skolen for å lære seg å mestre sosiale og kulturelle forskjeller.

Endringer i bosettingsmønster, skolelokalenes egnethet og en optimal disponering av drifts- og investeringsmidler for læring vektlegges. Skolebruksplanen er et strategisk plandokument som skal gi grunnlag for avgjørelser i forhold til bl.a.:

  1. hvilken skole elevene skal gå på (kretsgrenser)
  2. vedlikehold av bygningsmassen
  3. pedagogisk ombygging/tilpassing til en fleksibel og framtidsretta skoledrift utbygging i forhold til elevtallsutviklinga

Rådmannen har oppnevnt en arbeidsgruppe som har fått i ansvar for å utarbeide skolebruksplanen. Skolebruksplanen inngår som en del av plangrunnlaget for Eigersund kommunes virksomhet og har status som temaplan.

I arbeidet med revideringen vil aktuelle parter være involvert. Aktuelle parter er i dette tilfelle elevråd og FAU på de ulike skolene, fagforeninger, skoleledere, teknisk etat og kultur og oppvekstetaten m.m.

Innspill

Eventuelle innspill og kommentarer i forbindelse med oppstart av planarbeidet kan skje ved å fylle ut skjemaet under eller sende det skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret v/Dag Kjetil Tonheim, Postboks 580, 4379 Egersund innen 31.05.2013.