Folkehelse som en del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3-1. Kommunen kan velge om folkehelse skal inn i allerede eksisterende planer, eller om det skal lages en egen folkehelseplan. En har valgt å utarbeide en egen folkehelseplan jfr. vedtatt planstrategi for Eigersund kommune. Dette valget er begrunnet i behovet for å få belyst og definert begrepet folkehelse, for å ha en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og for å lage en egen tiltaksdel.

Folkehelse blir definert som den totale helsetilstanden i befolkningen og hvordan den fordeler seg mellom innbyggerne.

Folkehelsearbeidet har fått styrket fokusområde da den nye folkehelseloven (LOV-2011-06-24-29) trådde i kraft. Folkehelseloven gir kommunen ansvar for å ”fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelser, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å be­skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen” (§ 4).

Den nye folkehelseloven regulerer forhold knyttet til det systematisk helsefremmende og forebyggende arbeidet som kommunene har plikt til å drive:

  • Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i befol­kningen.
  • Kommunen skal i sitt arbeid med kom­muneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede mål og strat­egier for folkehelsearbeidet som er egnet for å møte de utfordringene kommunen står ovenfor.
  • Kommunen har plikt til å iversksette nødven­dige tiltak for å møte kommunens helseutfordringer med de virkemidlene kommunen har. Dette kan bla. omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold, forhold som bolig, utdanning, fysiske og sosiale miljøer, arbeid og inntekt, ernæring, skader – og ul­ykker, tobakkbruk, alkohol - og annen rusmiddelbruk.
  • Kommunen skal medvirke til at helsehensyn blir tatt av alle enheter og avdelinger. Medvirking kan bla. skje gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Folkehelse skal gjennomsyre ”alt du gjør”.

Eventuelle innspill og kommentarer i forbindelse med oppstart av planarbeidet sendes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund innen 31. mai.2013.

Innspill

Innspill kan skrives inn i skjemaet under innen fristen.