Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6a

Beskrivelse av tjenesten

Hverdagsrehabilitering skal bidra til at du som bor i eget hjem og har/har hatt funksjonsfall, får veiledning og støtte til å gjenoppta hverdagslige aktiviteter og opplever en trygg og aktiv hverdag.

Hverdagsrehabilitering skal bidra til økt mestring slik at du kan bo hjemme så lenge som mulig.

Tjenestenivå

  • Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig og foregår i ditt eget hjem og omgivelser
  • Hverdagsrehabilitering innebærer en intensiv oppfølging over en tidsbegrenset periode på 4 uker, kan forlenges i samråd med ansatte i hverdagsteamet.
  • Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i spørsmålet: «Hva er viktig for deg?»
  • Dine ressurser, ønsker og muligheter ligger til grunn når mål for perioden fastsettes.
  • Tiltakene evalueres kontinuerlig
  • Du får tilbud om oppfølging av hverdagsteamet 3 mnd. etter at tilbudet er avsluttet

Vurderingsmomenter

Momenter som inngår i tildeling av hverdagsrehabilitering

  1. hvilke type helse- og omsorgstjenester er det behov for, og hvor omfattende og varig er behovet,
  2. om det er behov for generell eller spesifikk rehabilitering,
  3. om du har kognitiv svikt eller psykiske lidelser, og alvorlighetsgrad,
  4. om du er i stand til å sette egne mål og forstå instrukser.

Tjenesten tildeles etter en individuell og faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Behovet for tjenesten vurderes kontinuerlig.

Forventninger/krav til den som mottar tjenesten

Du må være motivert for å oppnå egne mål og ta ansvar for videre opptrening/ oppfølging etter at hverdagsrehabiliteringstjenesten er avsluttet.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.