Arbeidet med å rekruttere nye meddommere og skjønnsmedlemmer for neste periode, 2021 - 2024, har startet. Du kan melde din interesse ved å fylle ut dette skjemaet.

Hva er en meddommer?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det blir ikke stilt noe krav til den faglige bakgrunnen til en meddommer, noe som henger sammen med prinsippet om at tiltalte skal «dømmes av sine likemenn». Meddommere deltar på lik linje som fagdommere, og de skal vurdere både om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis. Ved avgjørelsen teller stemmene til meddommerne like mye som fagdommerne sine stemmer.

Du kan finne mer informasjon om det å være meddommer på domstol.no.

Hvem kan bli meddommer?

For å være meddommer for Eigersund kommune, må du være bosatt i kommunen. Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan bli valgt til meddommer. Blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år, samt ha stemmerett ved kommunevalg. Øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmedlemmer.

Det er et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre er det satt krav til at meddommere er lovlydige. Det vil derfor bli utført en vandelskontroll av aktuelle kandidater. I tillegg er det enkelte yrkesgrupper som ikke kan bli valgt som meddommere. Se også domstollovens §§ 70 – 73.

Samme person kan ikke være meddommer både i tingretten og i lagmannsretten.

Hva er et skjønnsmedlem?

Skjønnsmedlemmer deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn.  Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. 

Skjønnsmedlemmer bør ha særlig faglig kompetanse som f.eks. i plan- og reguleringsprosesser, bygg- og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap m.m.

Det er fylkestinget som oppnevner skjønnsmedlemmer etter forslag fra kommunestyrene.

Du kan finne mer informasjon om det å være skjønnsmedlem på Domstol.no

Hvem kan bli skjønnsmedlem?

Det er de samme kravene til oppnevning av skjønnsmedlemmer som for meddommere til lagmannsretten og tingretten, men øvre aldersgrense på 70 år gjelder ikke for skjønnsmedlemmer.  I tillegg må de ha innsikt og faglig kompetanse på spesielle fagområder.