Prosedyrer

 • Beredskapsteamet består av: helsesøster, PPT, representant for psykisk helse, en rektor og skolefaglig ansvarlig (leder for teamet).
 • Teamet er et rådgivende organ og organisert under kommunalsjef for levekår (Kultur og oppvekst)
 • Henvendelser skjer til leder. Den/de som henvender seg,  får et skjema som beskriver bakgrunn for henvendelsen.
 • Den/de som har henvendt seg,  presenterer saken for et samlet beredskapsteam.
 • Teamet drøfter saken alene og fordeler arbeid/ansvar for videre arbeid.

Før beredskapsteamet behandler saken, skal skolen ha gjort følgende:

 • Skolens egne prosedyrer og tiltak i mobbeplanen er gjennomført
 • Saken er drøftet i skolens URT (utvidet ressursteam)
 • Beredskapsteamet skal være et lavterskeltilbud og må ta kontakt med skolen det gjelder, for å finne ut hva  den har gjort.

Utfordringer

 • Gjøre beredskapsteamet kjent for foreldre
 • Intern utfordring at medlemmene i beredskapsteamet må være pålagt å møte når de blir innkalt

Tilbakemeldinger fra alle grunnskolene

Forebygging

 • Trivselsvakter i friminutt
 • Vennegrupper
 • Mange og synlige voksne i friminutt
 • Kontaktlærere følger opp klassemiljøet – skaper gode relasjoner
 • Bruker skolens SMU, alltid på saklista
 • Voksenstandard og elevstandard
 • Klasseledelse
 • Felles arrangement
 • Gjennomgang av felles kommunal plan mot krenkende adferd
 • Elevsamtaler
 • Holdningsmål
 • Egenvurdering av friminuttene

Kartlegging

 • Elevundersøkelse for alle elevene hver høst
 • Lokal undersøkelse hver vår
 • Antall enkeltvedtak rapporteres i skolens SMU
 • Elevsamtaler
 • Team/trinnmøter

Handling når mobbing oppstår

 • Rask tilbakemelding til foreldre
 • Samtale med elev/elever samme dag
 • Tett oppfølging av elev som blir krenket
 • Ledelsen tidlig involvert
 • Informasjon i personalet
 • Enkeltvedtak etter §9a-3
 • SMU setter opp tiltak ut fra situasjonen på skolen
 • Beredskapsteam mot mobbing
 • Orienterer kommunalsjef hvis nødvendig
   

Kontaktinformasjon

Henvendelser til beredskapsteam mot mobbing ved skolefaglig ansvarlig Torfinn Hansen på e-post eller mobil 481 11 287.