Høring og offentlig ettersyn -  forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula – PTU sak 027/15

Planteknisk utvalg har i møte den 10.02.2015 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula – PTU sak 027/15 ut til offentlig ettersyn. Planen tilrettelegger for utbygging av totalt 12 eneboliger, garasjer, uthus/naust og en privat småbåthavn med 12 båtplasser og tilhørende båthus/felleshus. Hele planområdet er på 51,6 daa.

Relaterte dokumenter

Høring

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund. De er også lagt ut her på nett under reguleringsplaner/høringer. Høringsperioden er fra 26.juni til 4. september 2015.

Merknader

Uttalelserog merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 04. september 2015.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.