Planteknisk utvalg har i møte den 20.09.2016 sak 234/16 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Eigerøy skole gnr. 7 bnr. 214, 341 mfl., Eigerøy planid. 20160001 ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives.

Høringsperiode for planen er: 26.09.2016 - 07.11.2016.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund. Sakens dokumenter er lagt ut under teksten og kan lastes ned.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen mandag 11. november 2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.