Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for skytebane gnr. 42 bnr 7 mfl. Øygreid

Planteknisk utvalg har i sak 126/17 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for leirdue og hjorteviltbane gnr 42, b.nr 7 mfl, Øgreid med tilhørende bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 22.04.2016 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:

Bestemmelsene

«Innenfor rød sone skal etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål unngås.»
Tilføyelse til §3 «Ved bygging av banene skal støyverdiene kontrolleres og at en evt. foretar justeringer for å oppnå de støynivåene for er forutsett. Jfr. kap. 7.1 i planbeskrivelsen.»

Relaterte dokumenter

Høring

Høringsperiode for planen er: 03.06.2016 - 22.07.2016.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller en kan bruke skjema under innen fredag 22. juli 2016.