Planteknisk utvalg har i møte den 21.04.2015 vedtatt å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan for  B22 Ramsland, Helleland - PTU sak 065/15 ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1986  og ligger på Ramsland på Helleland, og utgjør et areal på ca. 157 daa. Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på områder regulert til offentlig formål i gjeldende plan. Plangrense fra gjeldende plan videreføres i hovedsak i ny plan. Ubebygde områder reguleres med samme formål som gjeldende plan, men med mindre justeringer. Tilstøtende eiendommer og allerede utbygde eiendommer reguleres i hovedsak i tråd med gjeldende plan, med unntak av mindre justeringer for å tilpasse plan til dagens forhold.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund. Se under hvor sakens dokumenter er lagt ut og kan lastes ned.

Relaterte dokumenter

Uttalelser

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 04. september 2015, eller bruk skjemaet under. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. Høringsperioden er fra 29. juli til 4. september 2015.