Kunngjøring - mindre reguleringsendring Bakkebø gård, driftsbygning gnr. 45 bnr. 282 -
Dalane Folkemuseum, Slettebø.

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 006/16 den 01.07.2016 og følgende vedtak ble fattet:

Rådmannens vedtak

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 20110001 - Slettebø, Bakkebø som medfører at det foretas følgende justeringer i bestemmelsene:

1. Tilføyelse til §8 «Landbruksformål JF1-JF3»: «Bygningen på gnr 45 bnr 282 innenfor området LF1 kan benyttes til museumsvikrsomhet i henhold til bestemmelsene som
gjelder for området M1 (museum). Det kan etableres tun basert på den gamle Dalanegården med tilhørende bebyggelse som for eksempel smie og eldhus.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter

Bakkebø gård - Mindre reguleringsendring.pdf