M-085/10 Vedtak

Miljøutvalget fraråder at det utarbeides et forslag til detaljregulering for del av plan 1-2 – Havsø jfr. gnr./bnr 46/194, 46/278 og 46/ 283. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4. Det er ikke klageadgang på forespørsler om reguleringsendring jfr. plan og bygningsloven og saken avsluttes.

Relaterte dokumenter