Det er ikke avklart hvor utslippet kommer fra eller hvem som er ansvarlig for dette. 

Det har vært mye båttrafikk i havnen for levering av fisk, det er dermed ikke gitt at utslippet kan knyttes til bedrifter i havnen iom at det kan ha sin årsak i at båter på vei ut av havnen foretar spyling. I slike tilfeller er det svært vanskelig finne den ansvarlige.

Vi minner om at alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle om dette:

  • Akutt forurensning fra landbasert virksomhet varsles til nødnummer 110. De vil deretter varsle politi, kommune, fylkemann mv.
  • For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentral (HRS).

Når varsel er mottatt hos 110-sentral, kystradio og andre, viderevarsles Kystverkets beredskapsvakt. Kystverket vil kunne overvåke, stille krav til ansvarlig forurenser, gi råd eller aksjonere, avhengig av hendelsens karakter og omfang.

Du finner mer informasjon på Kystverkets nettsider om dette.

De som blir får skader på grunn av forurensing må vurdere om det er aktuelt å gi anmeldelse til politiet på saken.