Avgiftsregulativ

Ankomst

Sjøkart 467

Anløp

Hovedinnseilingen er inn Søragapet. Innseiling er fra syd og bredden på fjorden er 230 - 110 meter. Strømmen kan til tider sette sterkt ut sundet. Det er ingen tidevannsforskjell i havnen.

Los

Los bestilling til Skagerak losoldermannskap, 24 timers varsel. Losmøtested er N 58 deg. 23 min. E 006 deg. 00 min.

Taubåt

1 taubåt 7 tonn trekkraft. Kan kontaktes på telefon +47 41 57 53 19 eller +47 51 49 25 26.

Mottak av avfall og lasterester fra skip

I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning har Eigersund Havnevesen etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip.

Eigersund Havnevesen vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens § 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av avfallsfirmaet.

Søppel avleveres i 3 avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner.

Gebyr for søppel skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig av om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. Fritidsbåter som ikke betaler havneavgifter omfattes ikke av ordningen og skal ikke betale gebyr. Gebyr for søppel beregnes på grunnlag av antall personer som skipet har tillatelse til å transportere (besetningsmedlemmer pluss passasjerer), eller på grunnlag av skipets bruttotonnasje.

Overnevnte skjema kan sendes som vedlegg til e-post post[at]egersund.havn.no

Skjema til bruk med maskinskriver kan sendes som telefax til +47 51 46 32 81

Relaterte dokumenter

ISPS

ISPS-Egersund-havn.jpgHavnevesenets ISPS-anlegg er merket med rødt og private ISPS-anlegg er merket med hvitt. Det er begrenset adgang til ISPS-anlegg så adgang må forhåndsklareres. Havnens sikkerhetsoffiser, PFSO, kan kontaktes på telefon 51 46 11 90 eller på e-post post@nvc.no.