Tjenester det kan søkes om er

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Avlastningsopphold for eldre
 • Omsorgslønn
 • Kommunal bolig
 • Serviceleilighet
 • Plass i bofellesskap
 • Sykehjemsplass
 • Dagsenter
 • Bistand fra kreftsykepleier
 • Avlastning for funksjonshemmede barn og unge i den kommunale avlastningsboligen

Ytterligere informasjon om hvilke tjenester som kan bli gitt, fåes ved henvendelse til soneleder i den respektive sone.