Norda sundet

Natur og friluftsliv

Natur- og friluftslivsforvaltningen ligger til miljøavdelingens stab. I dette inngår blant annet kommunal viltforvaltning og saksbehandling etter viltloven, kommunal innlandsfiskeforvaltning og saksbehandling etter lakse- og innlandsfiskeloven, planlegging og utvikling av kommunens friluftslivsområder, turveier og turstier, Utvikling, vedlikehold og drift av bygninger på kommunale friluftseiendommer, saksbehandling og oppgaver knyttet til naturmangfoldsloven, kartlegging og systematisering av biologisk mangfold og saksbehandling etter lov om motorferdsel i utmark.

Maurholen stasjon

Utleie

Kulturkontoret har nå ansvar for utleie av flere kommunale lokaler og bygg. Dette gjelder Eigerøy fyr som inkluderer fyrvokterbolig og sjøbod), Maurholen stasjon med hovedhus og uthus, sjøbua i Vandringshavn, Byteltet og Kulturhusets to saler. Priser og informasjon finner du her.
Skutt rådyr

Lovendring ved bruk av kunstig lys ved viltettersøk

Det har kommet en lovendring angående bruk av kunstig lys til ettersøk og bruk av motorbåt til å hente skadeskutt sjøfugl. Det er vedtatt en endring i Lov om jakt og fangst, viltloven.

Innlandsfiske

Innlandsfiske i Eigersund

På inatur.no kan du nå kjøpe et svært rimelig fiskekort som dekker hele 18 fiskevann i Eigersund kommune, hvorav noen av dem faktisk huser svært fin aure. Vannene forvaltes av kommunen og Egersund Jeger- og Fiskeforening, som samarbeider om dette tilbudet.

Fisk

Sjøfiske i Eigersund

Kystfiske har lange tradisjoner i Eigersund, og for tidligere tiders kystbønder var fisket av livsviktig betydning. For folk flest er sjøfiske i dag forbundet med meningsfull fritid og rekreasjon. I denne sammenheng er Eigersundskysten et eldorado om en liker frisk sjøluft og fritidsfiske i flott natur.

Skutt vilt jakt

Offentlig viltettersøk

Kommunen har i en rekke tilfeller plikt til å organisere nødvendig ettersøk og avliving av sykt og såret storvilt som blant annet elg, hjort, rådyr, bjørn, ulv, jerv, gaupe og så videre. Plikten gjelder kun vilt og ikke husdyr, som for eksempel villkatter.
Skøyter

Sikker is?

Eigersund kommune mottar hvert år mange forespørsler om trygg is. Kommunen foretar ikke måling av istykkelse, da det ikke er ressurser til å gjennomføre dette arbeidet på en tilfredsstillende måte. Måling av istykkelse krever daglig kontroll, merking av usikre soner og at en følger værutviklingen nøye.

Rev

Forbud mot bruk av slagfelle

Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Endringene medfører blant annet at bruk av slagfelle til fangst av rev og grevling forbys. I tillegg er det foretatt endringer med alder for opplæringsjakt og bruk av ettersøkshund.

Sommer i Nordre sund

Utfartssteder i Eigersund.

Her kommer en liten oversikt over utfartssteder i Eigersund kommune, både langs sjøen og inne på land. Les mer for informasjon, bilder og kart.
Pinnsvin. Foto Jone Omdal

Naturmangfold i Eigersund

Alle kommuner er pålagt å kartlegge biologisk mangfold. Arbeidet gjennomføres med støtte fra Stat og fylkesmann pluss en egenandel. En biologisk mangfoldkartlegging er vanligvis svært generell og tar utgangspunkt i en naturtypekartlegging.
Hund - Foto Jone Omdal

Båndtvangbestemmelsene i Eigersund

Den ordinære båndtvangperioden som gjelder hele landet er fastsatt fra og med 1. april til og med 20. august. Lov om hundehold gir i tillegg kommunene anledning til å fastsette lokale forskrift om utvidet båndtvang.

Trefelling i varberg

Trefelling på kommunale eiendommer

Eigersund kommune eier og forvalter alt fra store utmarksområder til små lekeplasser, parker og andre nærområder. I noen områder utføres det planmessig skjøtsel av vegetasjonen, mens andre gror til naturlig. I de tilfeller hvor naboer opplever trær og busker som sjenerende kan de søke kommunen om fjerning.
Jakt med hund

Kommunal viltforvaltning

Kommunen er det lokale viltforvaltningsorganet (tidligere Viltnemnda) og skal arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.
hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
122Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
704Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
208Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
439Kb   2010-06-24