Vi er en Fus barnehage der barna alltid er i fokus – de er fus! Barnehagen er basedrevet og vil ha plass til 34 barn, fordelt på 14 små og 20 store plasser. Vi er organisert i to grupper, Kvitebjørn (3-6 år) og Veslefrikk (0-3 år).

Barnehagen kan tilby

 • Kvalifisert pedagogisk personell av begge kjønn og erfarne medarbeidere.
 • Et nytt og moderne barnehagebygg.
 • Nær tilknytning til lokalmiljøet på Helleland og samarbeid med bibliotek, skole og grendehus. Tilgang til gymsal 2 ganger pr uke.
 • Spennende turområder som blir flittig brukt.
 • Datautstyr til disposisjon for barna
 • 3 måltider daglig med sund og variert kost
 • Ulik oppholdtid: 5, 4 eller 3 dagers plass pr. uke.
 • Åpningstid: 0645 – 1700.

Opptakskriterier

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas og barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig.

I hovedsak bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Eigersund kommune. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene, kan barnehagen ta opp barn fra omkringliggende kommuner.

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje med utgangspunkt i den overordnede målsetting og etter følgende prioriteringsrekkefølge:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen jfr. Lov om barnehager §13, med merknader.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd har rett til prioritet
 • Barn med lovfestet rett til barnehageplass. Jf Lov om barnehager § 12-a.
 • Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter første barns ansiennitet.
 • Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.
 • Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold.

Foreldrebetaling

Det betales for 11 mnd pr år og juli er betalingsfri måned. Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nr 2 og 50 % for påfølgende barn. I tillegg betales det matpenger.

100 %

80 %

60 %

3135,-

2822,-

2195,-

Matpenger

100 %

80 %

60 %

300,-

240,-

180,-

For ytterligere informasjon, se barnehagens hjemmesider: www.helleland.bhg.no

Åpningstider

Åpent 06:45 - 17:15.

Opptaksmyndighet

Daglig leder fører ventelisten i henhold til samordnet opptak, og gjør innstilling om opptak overfor eierstyret som fatter avgjørelse. Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klagen for barnehageeier.