Hos oss kan du velge ulike oppholdstider på ulike dager. Vi tilbyr 5, 4 og 3 dagers plasser. Åpningstid er fra 06:30 til17:00         

Barnehagen vår er delt inn i to baser, med et barnetall tilsvarende 4-5 avdelinger. Basene er igjen inndelt i mindre primærgrupper. Vi holder til i flotte omgivelser, med Kiellandskogen som nærmeste nabo, og har valgt lek, natur og fysisk fostring som våre satsningsområder. Se også vår hjemmeside.

Logo - barnet førstOpptak

Barnehagen er med i samordnet opptak i Eigersund kommune. Søknadsskjema sendes til kommunen og barnehagen mottar søkelisten innen avtalt frist.

Prioritering

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne (jfr Barnehagelovens §13.) Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
  3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen, med prioritering etter første barns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold.
  4. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.
  5. Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste. Daglig leder legger vekt på god gruppesammensetning. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold.

Daglig leder fører venteliste i henhold til samordnet opptak, og gjør innstilling om opptak overfor eierstyret, som fatter avgjørelse. Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket, har klagerett. Klagen framsettes skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klagen for barnehageeier.

Foreldrebetaling

Betalingssatsene er faste og vedtas av barnehagens eierstyre. Satsene følger Kunnskapsdepartementets ”Forskrifter om foreldrebetaling i barnehager”. Den årlige betalingen fordeles over 11 terminer, juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. barn og 50 % for 3. og påfølgende barn.

Nåværende priser pr måned

5 d/u – 100%

4 d/u – 80%

3 d/u – 60%

Kr 3135

Kr 2822

Kr 2195

Det betales tillegg for matservering. Barna tilbys frokost, lunsj og frukt/grønnsaker. Matpengeordningen skal være selvfinansierende.

Månedlig matpengebeløp

5 d/uke 100 %

4 d/uke 80 %

3 dg/ uke 60 %

Kr 350

Kr 280

Kr 210

Beliggenhet

Barnehagen ligger i Baglerveien 10, ca 5 minutters kjøring fra Egersund sentrum, og like i nærheten av Rundevoll skole. Følg riksvei 44 fra Egersund mot Hauge i Dalane. Ta til høyre opp Hoveræget. Kjør til toppen av bakken og fortsett videre innover. Ta til høyre opp Baglerveien .

Alle FUS barnehager jobber etter følgende visjon: ”Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti”. (www.fus.bhg.no