Barnehagens nærmiljø, Kiellandsskogen og Hestnesmarka, har flotte tur- og aktivitetsmuligheter. Disse områdene blir flittig brukt under faste turdager for 3-,4- og 5-åringene.. Barnehagens uteområde er kupert, og gir god anledning til fysisk utfoldelse.

For mer informasjon, gå inn på barnehagens hjemmeside varden.barnehage.no

Opptakskriterier

Søkere til plass i Varden barnehage må fortrinnsvis være bosatt i Eigersund kommune.

1. Barn med rettigheter etter §13 i Lov om barnehager;

  • barn med nedsatt funksjonsevne
  • barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

        Krav om skriftlig dokumentasjon fra kommunal faginstans

2. Medlemmer i foretaket som søker plass til søsken, dersom det er forenlig med barnegruppens alderssammensetning. 

Dersom søkere i samme fødselsår står likt, tildeles plass etter stigende fødselsdato.

3. Medlemmer i foretaket som søker plass til nytt barn etter søsken som slutter, dersom det er forenlig med barnegruppens alderssammensetning. Dersom søkere i samme fødselsår står likt, tildeles plass etter stigende fødselsdato.

  1. Barn av ansatte.

5.  Øvrige søkere. Ved tildeling legges det vekt på alderssammensetning i gruppen og fordeling mellom kjønn. Dersom søkere i samme fødselsår står likt, tildeles plass etter stigende fødselsdato.

Barn det er søkt plass for innen søknadsfristen til hovedopptaket, prioriteres på ventelista til løpende opptak, i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

Åpningstider

Vi har åpent 06:35 til 16:30.

Søknadsprosedyre

Det søkes om plass i barnehagen på fastlagt skjema for samordnet opptak, Eigersund kommune. Søkere oppfordres til å søke på både kommunal og privat plass da det varierer hvilke plasser som er ledige ved hvert opptak. Styrer foretar opptaket ut fra innkomne søknader og etter opptakskriteriene fastsatt av styret i Varden barnehage. Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagen må framsettes skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klager for barnehageeier.

Foreldrebetaling

Betalingssatsene fastsettes av styret i Varden barnehage. Foreldrebetalingen pr. mnd, 1 barn: kr.3135,-. Det betales for 11 terminer i året. Matpenger pr. barn pr. termin er kr. 270,- og kommer i tillegg til foreldrebetalingen.. Barna får da melk, frukt/grønnsaker og smøremåltid hver dag. Vi gir søskenmoderasjon med 30% for barn nr.2. og 50% moderasjon for barn nr. 3. Oppsigelsesfrist er 3 måneder, regnet fra den første i påfølgende måned.

Beliggenhet

Vikingveien 5 – ca. 2,8 km fra Egersund sentrum. Følg rv. 44 fra Egersund sentrum mot Hauge i Dalane, ta til høyre opp Rundevoll etter ca. 1,1 km. Fortsett opp Hoveræget ca. 2 km. fram. Barnehagen ligger like ved Rundevoll skole.