Kart og oppmåling, kart over Egersund sentrumReguleringsplaner

Reguleringsplaner for Eigersund kommune. Se også varsel om oppstart, høringer og kunngjøringer.

Motorsportanlegg på Hellvik

Vedtatt reguleringsplan for motorsportsenter

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for motorsportsenter på Gjermestad på Hellvik. Det legges opp til videre drift av etablert motoranlegg med mulighet for blant annet å bygge klubbhus og kiosk i planområdet.

Hafsøyhagen

Reguleringsendring for Havsø, Gruå

Kommunestyret har vedtatt reguleringsendring med bestemmelser for reguleringsplan for Hafsø - Gruå. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert bebyggelse, med tilhørende funksjoner som parkering, uteoppholdsareal og tilhørende infrastruktur.

Ytstebrødveien

Detaljregulering for gang-og sykkelvei langs Ytstebrødveien

Detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Ytstebrødveien ble vedtatt i mars 2012. I forbindelse med byggeplanarbeidet ble det avdekket at tiltaket i gjeldende reguleringsplan ikke lot seg gjennomføre innenfor regulert areal. Arbeidet med byggeplanen ble derfor avsluttet og det ble satt i gang arbeid med reguleringsendring.

Lagård ungdomsskole

Reguleringsendring for Lagård ungdomsskole

Eigersund kommune har mottatt en søknad om en mindre justeringer av formålsgrenser mellom friluftsområde og byggeområde for offentlig formål. Rådmannen vurderer at dette kan behandles som en mindre reguleringsendring.

Bakkebø

Reguleringsendring på Bakkebøområdet

Det varsles en utvidelse av planområde for pågående planarbeid med reguleringsendring for boliger på Bakkebø-området på Slettebø. Hensikten med utvidelsen er å justere veitraséen i Bakkebøveien for å få større avstand mellom bygningskroppen og vei.

Kjeøy

Reguleringsendring for Kjeøy

Planområdet ligger på Kjeøya i Tengsvågen. Formålet med planarbeidet er å regulere inn en ekstra fritidsbolig på eiendom 46/59 jamfør tidligere signaler i forbindelse med behandling av reguleringsplanen fra 2007.

Rekefabrikken Løyning på Eigerøy

Reguleringsendring Skadbergstronda

Eigersund kommunestyre har vedtatt reguleringsendring for Skadbergstronda inkludert omlegging av felles adkomst.

Myklebust

Reguleringsendring Myklebust

Eigersund kommunestyre har vedtatt reguleringsendring med bestemmelser for sjøområde ved Myklebust.
Svanes sett fra Sokndalsveien

Detaljregulering for boligområde i Svanes

Ytterlige justeringer i plankart og bestemmelser har medført krav til ny melding om reguleringsendring. Tidligere varsling gjaldt mindre reguleringsendring.
Jernbaneveien, Berentsens og Statoil

Kunngjøring:

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna

Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtatt reguleringsendring for Indre Vågen med tilhørende kart og bestemmelser i møte den 20.12.2010, sak nr. 094/10.