Dagsenter

print.png email  .png

Tjenesten omfatter sosialt felleskap i trygge omgivelser der brukeren deltar i dagliglivets aktiviteter i forhold til sitt funksjonsnivå. Man har måltidsfelleskap med riktig kost og det serveres to måltider. Mentale og fysiske funksjoner stimuleres på brukers premisser. Ved behov blir det gitt bistand med hjelp til personlig hygiene, sårskift o.l. Brukeren får tilbud om transport tur/retur eget hjem. Aldersdemente har ledsager på bussen.

Lovgrunnlag

Dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste

Beskrivelse av tjenesten

Målgruppen er hjemmeboende eldre og/eller personer med nedsatt funksjonsevne som av ulike årsaker har behov for et sosialt tilbud en eller flere dager i uken.

Dagsenter skal være helsefremmende og forebyggende med fokus på å utvikle/vedlikeholde ferdigheter.  Dagsenter er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer som har behov for

aktivisering, omsorg og tilsyn eller som har behov for oppfølging i forhold til ernæring.

Plass på dagsenter kan tildeles som avlastning. Plass på dagsenter skal bidra til å utsette behovet for heldøgns tjenester i bolig eller institusjon.

Dagsenteret har åpent alle hverdager. Det gis tilbud om transport til og fra dagsenter. Aktivitetstilbudet er variert og tilrettelagt.

Plass på dagsenter bortfaller ved tildeling av heldøgnsomsorgstjeneste.

Vurderingsmomenter

Om du får tildelt plass på dagsenter en eller flere dager per uke beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  • om tilbudet vil gi deg økt livskvalitet og/eller forebygge forverring av helsetilstand/funksjonsevne, slik at du får mulighet til å bo hjemme lenger,
  • hvor omfattende og varige dine utfordringer er,
  • hvilke andre tilbud du har,
  • om tilbudet vil gi dine pårørende nødvendig avlastning,
  • om du er i stand til å følge transport (minibuss) til og fra dagsenteret,
  • om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
  • geografisk bosted i kommunen.

Forventninger/krav til den som mottar tjenesten

Du må melde fra dersom du ikke kan komme til dagsenteret.

Du må ta med eventuelle nødvendige hjelpemidler til dagsenteret.

Egenbetaling

Kommunen tar betalt for denne tjenesten. Det er kun innleggelse i sykehus/kommunal institusjon eller planlagt ferie som gir grunnlag for betalingsfritak i perioden.

Opprettet 4. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 23. mai 2018