Feiing

print.png email  .png

I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal det utføres feiing etter behov, og minst én gang hvert 4. år. Dette betyr at en skal vurdere behovet for feiefrekvens etter boligens/bygningens oppvarmingssystem og tidligere sotmengde m.m. Lokale vedtak går ut på at feiing skal utføres minst én gang hvert 2. år.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser vedr. tilsyn kan rettes til Seksjon brannvern, forebyggende avdeling ved feiermester Andreas Ege, tlf.: 51 46 83 45 eller mob. 995 69 100.

Målgruppe:

Beboere i Eigersund og Bjerkreim kommune i bolig med skorstein.

Saksgang / fremgangsmåte:

1. Feiing varsles med lapp i postkassa dagen før feiing. Dersom huseier/beboer ikke kan være hjemme, må instruksen på varslingslappen følges.

2. Lukk ovnsdører, trekkventiler, peisspjeld og feierluker. Steng vinduer og kjøkkenventilator. Ha det ryddig rundt piper og feierluker. Sett fram ildfast kar til å ta ut sot i. Det må være utbrent i ovnen, parafinovn bør stoppes.

3. Lappen fylles ut og festes ved hoveddør/ringeklokke. Dersom lappen ikke er utfylt og hengt ut, vil feiing på grunn av fare for nedsoting ikke bli utført. Dette er gjort for at vi skal være helt sikre på at det er klargjort for feiing, og er spesielt viktig når du ikke kan være hjemme når vi kommer.

4. Dersom feiing ikke kan utføres vil huseier bli varslet om dette, med angivelse av årsak til at feiing ikke er utført. Huseier/beboer må da selv ringe og avtale ny tid for feiing.

Kriterier og vilkår:

ildsteder skal være slukket før feiing..

Feier skal ha fri tilgang til skorstein og ildsteder samt sotluker. Ved kraftig nedbør eller sterk kulde kan feiing bli utsatt.

Feiing vil ikke bli foretatt der det ikke er sørget for sikker atkomst og arbeidsplass

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2 – 6 sier følgende:

”Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.

Hvor feiing ikke skjer fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykkanal.

Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.”

Når det gjelder stigefeste, takstige, arbeidsplattform og gangbru på tak gjelder følgende:

  • Der høyden fra bakken er mer enn 5 meter opp til gesimsen (takrenne) skal det være stigefeste som hindrer glidning for at løs stige skal kunne benyttes. Stigen skal være så lang at den rekker 1 meter over takkant.
  • Alle tak med helling utover skal ha godkjent takstige/taktrinn. Takstige/taktrinn kan utelates dersom sikkerheten er ivaretatt på annen måte. Dette er imidlertid opp til kommunen å vurdere etter dokumentert risikovurdering.
  • Dersom høyden til feieluke på tak eller toppen av skorsteinens bakkant er mer enn 1,2 meter, må det monteres arbeidsplattform.
  • Der det er flere skorsteiner på samme tak må gangbru vurderes ut fra risikoforhold, samt avstand mellom skorsteinene, atkomst, takhelling etc..

Feierne har også plikt til å følge Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifters bestemmelser når det gjelder arbeid på tak.

Pris for tjenesten:

Avgift som dekker feiing og tilsyn med fyringsanlegg er kr. 260 i året.

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Generell informasjon:

Vi har på feierunder oppdaget at det kan oppstå problemer ved feiing av pipe der det er koblet til et nytt rent forbrennende ildsted.

De nye ovnene er laget slik at de forbrenner toppgassen. Dette skal føre til mindre sot i pipa. Det er jo bra, men dette fører til at vi får noe som kalles lettsot. Lettsot er vanlig sot i form av støv. Støv har som kjent veldig lett for å finne frem overalt!

Det finnes imidlertid tre måter å unngå dette på:

  • Legg en fille bak ovnen der den tar inn luft
  • Legg en fille inn i ovnsrøret.
  • Dekk hele ovnen med et teppe eller lignende.

 

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 3. oktober 2013