Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Skolefritidsordning

Skolefritidsordning

print.png email .png
Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1. – 4.trinn.

Barn med særlige behov i 1. – 7.klasse kan gis plass etter sakkyndig vurdering, dersom ressurser til nødvendig ekstrabemanning kan stilles til rådighet

Innhold og virksomhet preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring

Det er egne vedtekter for skolefritidsordningene.

Åpningstidene varierer noe mellom den enkelte SFO. For nærmere opplysninger kan den enkelte SFO kontaktes.

Kontaktinformasjon:

Disse kommunale skolene har SFO og kan kontaktes:

 • Eigerøy skole: Tlf 51 46 50 32
 • Grøne Bråden skole: Tlf 51 46 45 20
 • Husabø skole: Tlf 51 46 10 40
 • Rundevoll skole: Tlf 51 46 36 40
 • Helleland skole: Tlf 51 49 71 46
 • Hellvik skole: Tlf 51 46 48 30

Målgruppe:

Elever ved aktuell skole 1. – 4.trinn.

Saksgang / fremgangsmåte:

Det må søkes om plass i SFO.

Oppsigelsestiden for plass er 2 måneder, og regnes fra den 1. i neste måned etter at oppsigelsen er levert.

Kriterier og vilkår:

 • Barn som tas opp ved en skolefritidsordning, beholder plassen ut 4.klasse. Det må imidlertid søkes om plass på ordinært vis
 • Så langt det er mulig, skal elever i 1.klasse sikres plass
 • Det skal ellers søkes en jevn fordeling av elever fra 2., 3. og 4.klasse
 • Barn med særlige behov i 1. – 7.klasse kan gis plass etter sakkyndig vurdering, dersom ressurser til ekstrabemanning kan stilles til rådighet.

Pris for tjenesten:

P.t .koster en plass i skolefritidsordning:

 • Kr. 1.150 pr måned for et tilbud på 15 t/u
 • Kr. 1.550 pr måned for et tilbud over 15 t/u
 • Ytterligere kr 250 pr måned dersom barnet deltar i helårsåpen SFO (SFO som er åpen de fleste virkedager i året unntatt i juli måned)

Søknadsbehandling:

Det søkes til den enkelte skolefritidsordning.

Søknadsfristen for opptak til SFO varierer noe fra år til år, men er vanligvis i 1.halvdel av mars.
Søknadsskjema fås ved aktuell skole eller skole- og oppvekstkontoret.
Søknadsfrist annonseres også i Dalane Tiende

Søknad sendes til:

Aktuell skole.

Rektor og SFO-leder er opptaksmyndighet

Gjeldende lov og regelverk:

Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven § 13 – 7, forskriftene § 23.-1 til 23 – 6. Kommunen har fastsatt vedtekter for skolefritidsordningene i Eigersund.

Eigersund kommunestyre fastsetter foreldrebetaling for tilbudet.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Ivar Einarsen - ( ivar.einarsen@eigersund.kommune.no )

Opprettet 11. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal.