Sosialhjelp

print.png email  .png
Sosialtjenesten sin funksjon består blant annet i å fremme økonomisk og sosial trygghet,bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. I tillegg skal sosialtjenesten bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Tjenester:

Sosialtjenesten har et vidt spekter av tjenester og hjelpetiltak. De viktigste tjenestene er:

  • saksbehandling og utbetaling av økonomisk sosialhjelp
  • støttekontakt/arbeid som støttekontakt
  • hjelp til bolig (bostøtte, lån og tilskudd til bolig)
     

Sosialtjenesten kan også gi råd og veiledning i vanskelige livssituasjoner og økonomiske saker .

Alle ansatte ved sosialtjenesten har taushetsplikt.

All hjelp fra sosialtjenesten er gratis.

Edruskap/rusvern

Sosialtjenesten gir råd og veiledning til personer og/eller familier med personer som misbruker alkohol og/eller andre rusmidler. Det kan blant annet gis hjelp i form av oppfølgingssamtaler, støttekontakt og kontakt med frivillige lag/organisasjoner og spesialtjenester.

Sosialtjenesten kan også hjelpe med å skaffe plass i klinikk eller institusjon.

Andre oppgaver

Sosialtjenesten skal gjøre seg kjent med levekårene i kommunen og ta initiativet til forebyggende tiltak i saker som berører de sosiale forholdene for kommunens innbyggere. Sosialtjenesten har et nært samarbeid med Aetat og trygdekontoret.
 

Søknads- og tidsfrister

  • Etableringslån, 2 ganger i året; medio april og medio oktober.
  • Kjøpslån og boligtilskudd for vanskeligstilte, kan søkes fortløpende.
  • Boligtilskudd for eldre og uføre, søknadsfrist medio april.
  • Transportordning for eldre og uføre, søknadsfrist innen utgang av mai og utgang av november.

Opprettet 11. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal.

Våre enheter