Omsorgslønn

print.png email  .png

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn, og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Omsorgslønn blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorgen.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09.

Målgruppe

Innbyggere i Eigersund kommune med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Saksgang og fremgangsmåte

Det må foreligge en egensøknad fra den som søker om omsorgslønn. Omsorgslønn blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg. Likevel har både den som gir og den som trenger omsorg rett til å søke om omsorgslønn. Du kan ta kontakt med soneleder i din sone for informasjon og evt. søknadsskjema.

Kriterier og vilkår

Momenter som gjelder tildeling av omsorgslønn:

  • Om omsorgsarbeidet er særlig tyngende
  • Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver
  • Om omsorgs fra søkeren er det beste for den som trenger hjelp
  • Kommunen sine ressurser

Faktorer som vektlegges når en vurderer om omsorgsarbeidet er særlig tyngende:

  • Om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid

Omsorgslønn kan tildeles familiemedlemmer, slekt, venner eller sosialt nettverk, som bor sammen med eller i nærheten av den omsorgstrengende.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende.

Søknad sendes til

Eigersund kommune, Helse og omsorgsavdelingen, Pb 70, 4379 Egersund

Klagemulighet

Både den som gir og den som trenger omsorg har rett til å søke om omsorgslønn og klage på kommunen sitt vedtak i saken. Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt jf. Forvaltningsloven § 28. Klagen sendes til aktuelt sonekontor. Klageinstans er Særskilt klagenemd i Eigersund kommune.

Gjeldende lov og regelverk

Retningslinje

Omsorgslønn

Generell informasjon

Svært mye hjelp, pleie og tilsyn i hjemmet blir utført av private omsorgsytere. På tross av offentlige tjenester og støtteordninger er det private omsorgsarbeidet avgjørende i samfunnet sin innsats for de som trenger hjelp og pleie. Hovedmålet med omsorgslønnsordningen er å bidra til best mulig omsorg for dem som trenger hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsogsarbeidet.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen

Anne Brit W. Tengesdal

Relaterte dokumenter

Opprettet 8. november 2013 av Sem Hadland. Oppdatert 26. januar 2018