Startsiden/Kommunalt/Reguleringsplaner/Kunngjøringer/Mindre reguleringsendring Nyvollsveien 10

Mindre reguleringsendring Nyvollsveien 10

print.png email  .png
Nyvollsveien 10

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til Havsøyområdet som medfører at det foretas justering av grense mellom offentlig vei og byggeområde for bolig.

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 002/17  den 07.03.2017 og følgende vedtak ble fattet:

«Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til planid 19640001 - Havsøyområdet (1-2) som medfører at det foretas justering av grense mellom offentlig veg og byggeområde for bolig jfr. kart datert 02.03.2017.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter

Opprettet 8. mars 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 8. mars 2017