Eigersund/Startsiden/Aktivitetsstøtte for inkludering av barn og unge på sosiale arenaer

Aktivitetsstøtte for inkludering av barn og unge på sosiale arenaer

print.png email  .png
Åpning av skateparken på Slettebø

Eigersund kommune har mottatt tilskudd fra Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet (bufdir) til en aktivitetespott som skal bidra til at barn og unge blir inkludert på sosiale arenaer. Frivillige lag og organisasjoner, kommunale enheter som jobber med barn, unge og familier, andre offentlige aktører, samt privatpersoner kan søke.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner, kommunale enheter som jobber med barn, unge og familier, andre offentlige aktører, samt privatpersoner kan søke.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Tilskudd gis til organiserte aktiviteter som for eksempel deltakelse på turer i regi av lag og organisasjoner, turneringer, stevner, leire, enkeltstående arrangementer etc. Tilskudd kan også gis til innkjøp av nødvendig utstyr, samt lommepenger. Tilskudd gis ikke til betaling av kontingent/medlemsavgift.

Hvordan utbetales tilskuddet?

Tilskuddet utbetales organisasjonen/enheten som søker på vegne av barnet/ungdommen/familien.  Dersom det er foresatte eller andre privatpersoner som har søkt og fått innvilget søknad om støtte, avtaler Oppvekstkoordinator og søker hvordan tilskuddet skal betales ut.

Behovsprøving?

Kommunale enheter, lag og organisasjoner kjenner medlemmene sine godt nok til å vurdere hvilke barn/ungdommer/familier som er i målgruppa. Det er derfor ikke nødvendig å gi opplysninger om det enkelte barn/ungdom/familie som det søkes for. Når det er privatpersoner som søker om aktivitetsstøtte vil det bli gjennomført en samtale med søker. Opplysningene i søknadsskjemaet vil bli brukt ved behandling av søknad.

Følgende grupper vurderes å være i målgruppa

  • Familier hvor en eller begge voksne står utenfor arbeidslivet
  • Familier der den voksne er eneforsørger
  • Familier med mange barn
  • Familier med innvandrerbakgrunn
  • Familier der en av de voksne har psykiske og/eller rusrelaterte vansker
  • Familier som av andre grunner står i en vanskelig økonomisk situasjon, og som dermed kan ha behov for støtte for å gi barna muighet til å delta i aktiviteter

Hvordan behandles søknaden?

Det er opprettet en knutepunktsgruppe som har ansvar for organisering av tildeling. Knutepunktsgruppa består av Oppvekstkoordinator, representant fra skole, flyktningtjenesten, nav, frivilligsentralen, barneverntjenesten og Mestringsenheten.

Oppvekstkoordinator behandler innkomne søknader. Ved behov kan oppvekst-koordinator drøfte søknaden med andre i Knutepunktsgruppa. Søknader behandles fortløpende, senest innen tre uker.

Relaterte dokumenter

Opprettet 12. juni 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 12. juni 2017