Eigersund/Startsiden/Midlertidig brannstasjon

Midlertidig brannstasjon

print.png email  .png
Brannstasjon utvendig

Eigersund kommune skal anskaffe en midlertidig brannstasjon for å tilfredsstille krav i Arbeidsmiljøloven frem til en ny, permanent brannstasjon er klar til bruk.

Anskaffelsen følger Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73 og FOR-2016-08-12-974). Entrepriseformen vil være totalentreprise.

Konkurransen med tilhørende konkurransegrunnlag vil bli lyst ut på www.doffin.no som er databasen for offentlige innkjøp. Spørsmål om Doffin og tilgang til dokumenter og konkurransegrunnlag kan rettes til prosjektleder. Det settes spesifikke krav til lokalisering av den midlertidige stasjonen.

De viktigste kriteriene er:

  • Tomten må ligge utenfor flomsone for 200-årsflom.
  • Tomtens plassering må ikke utgjøre fare for myke trafikanter.
  • Tomten må ha minst to separate utrykningsveier.
  • Utrykningsvei må ha tilfredsstillende høyde og bredde.
  • Tomten for den midlertidige stasjonen må etter all sannsynlighet omreguleres til formålet eller det må søkes om dispensasjon fra en gjeldende reguleringsplan. Ved spørsmål om regulering, kontakt plansjef Dag Kjetil Tonheim i Eigersund kommune.
  • Tomten må være byggeklar innen utgangen av 2017 (m/forbeh. om regulering).

Øvrige krav til den midlertidige brannstasjonen vil fremgå i konkurransegrunnlaget.

Kontakt

Spørsmål om konkurransen kan rettes til prosjektleder Sven-Erik Åkerman, avdelingsingeniør ved seksjon bygg- og eiendomsforvaltning på e-post, eller telefon 995 39 199.

Opprettet 7. september 2017 av Sem Hadland.