Eigersund/Startsiden/Endring av minsteareal for hjort

Høring:

Endring av minsteareal for hjort

print.png email  .png
Hjort

Vi har mottatt en søknad om reduksjon av minstearealet for hjort til 2 000 dekar i deler av kommunen. I dag er minstearealet 5 000 dekar i hele kommunen. I forbindelse med behandling av søknaden vil det bli foretatt en gjennomgående vurdering av minstearealet i hele kommunen. Administrasjonen foreslår at minstearealet i hele kommunen senkes til 3 000 dekar, i stedet for å opprette ulike soner med varierende minsteareal.

Bestemmelser om jaktåpning og minsteareal er for hjortevilt fastsettes som lokale, kommunale forskrifter. Hjemmelen til å endre minstearealet er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6. Når høringsfristen har utgått behandles saken politisk og en eventuell endring av minstearealet vedtas i planteknisk utvalg.

Hjorten opptrer med ulike tettheter i ulike deler av kommunen og det vil være aktuelt å benytte § 7 (fravik fra minstearealet) i forskriften, slik at en fortløpende oppnår en kvotetildeling som står i forhold til bestandsvariasjoner og skadebildet. En reduksjon av minstearealet vil bl.a. gi bedre mulighet for en avskytning som forebygger viltkollisjoner og skader forårsaket av hjort. De siste årene har hjortebestanden i enkelte områder i kommunen blitt så høy at det er fornuftig å tildele høyere fellingskvoter enn det som er mulig med dagens minsteareal.

Høringsnotat

Hele høringsnotatet samt søknaden som er innkommet finner du ved å følge linken under artikkelen. Ved spørsmål kan du også ta kontakt med kommunen på post@eigersund.kommune.no, telefon 51 46 83 23 eller mobil 466 31 636.

Uttalelser til saken sendes på e-postadressen over eller som papirpost til Eigersund kommune, Teknisk avdeling, PB 580, 4379 Egersund.  

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 19. februar 2018.

Relaterte dokumenter

Opprettet 6. februar 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 6. februar 2018