Eigersund/Startsiden/IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten

For 2018 – 2021:

IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten

print.png email  .png
IKT strategi - dokument

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte.

Hensiktsmessig bruk av digitale verktøy er en viktig forutsetning for å nå målene om gode og helhetlige helse- og omsorgstjenester i Eigersund kommune.

Samfunnsutviklingen innebærer et økende antall eldre innbyggere og stadig flere med behov for bistand og tilrettelegging. Med begrensede økonomiske ressurser og mangel på nok kvalifiserte omsorgsarbeidere til å møte disse behovene, spiller gode IKT-løsninger en sentral rolle i kommunens tjenesteproduksjon og videreutvikling av denne.

Relaterte dokumenter

IKT strategi for helse og omsorg.pdf

Opprettet 7. juni 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 7. juni 2018