Pengene kommer fra Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet (bufdir).

Hvem kan søke

Frivillige lag og organisasjoner, kommunale enheter som jobber med barn, unge og familier, andre offentlige aktører.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Tilskudd gis til organiserte aktiviteter som for eksempel deltakelse på turer i regi av lag og organisasjoner, turneringer, stevner, leire, enkeltstående arrangementer etc. Tilskudd kan også gis til innkjøp av nødvendig utstyr.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til

Tilskudd gis ikke til betaling av kontingent/medlemsavgift. Midler kan ikke brukes til aktiviteter av individuell karakter, som for eksempel feriereise for en familie.  Dette er begrensninger lagt inn i Bufdirs regelverk.

Hvordan utbetales tilskuddet

Tilskuddet utbetales organisasjonen/enheten som søker på vegne av barnet/ungdommen/familien, eller ved at faktura for barnet/ungdommens deltakelse oversendes Eigesund kommune.

Behovsprøving

Kommunale enheter, lag og organisasjoner kjenner medlemmene sine godt nok til å vurdere hvilke barn/ungdommer/familier som er i målgruppa. Det er derfor ikke nødvendig å gi opplysninger om det enkelte barn/ungdom/familie som det søkes for.

Målgruppe

Følgende grupper vurderes å være i målgruppa:

  • Familier hvor en eller begge voksne står utenfor arbeidslivet
  • Familier der den voksne er eneforsørger
  • Familier med mange barn
  • Familier med innvandrerbakgrunn
  • Familier der en av de voksne har psykiske og/eller rusrelaterte vansker
  • Familier som av andre grunner står i en vanskelig økonomisk situasjon, og som dermed kan ha behov for støtte for å gi barna muighet til å delta i aktiviteter

Hvordan behandles søknaden

Det er opprettet en knutepunktsgruppe som har ansvar for organisering av tildeling. Knutepunktsgruppa består av Oppvekstkoordinator, representant fra skole, flyktningtjenesten, nav, frivilligsentralen, barneverntjenesten og Mestringsenheten.

Oppvekstkoordinator behandler innkomne søknader. Ved behov kan oppvekst-koordinator drøfte søknaden med andre i Knutepunktsgruppa. Søknader behandles fortløpende, senest innen tre uker.

Kontakt

Spørsmål rettes til Oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy på e-post eller mobil 454 46 155. Søknaden sendes på e-post.

Søknadsskjema