Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene er de som er gjeldende på nåværende tidspunkt. Ansatte oppfordres på det sterkeste til  å holde seg orientert om status gjennom kommunens kommunikasjonskanaler. Alle oppfordres til å være sitt ansvar bevisst og støtte opp om smittevernet.

Covid-19-pandemien har medført en midlertidig forskrift om unntak i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Forskriften finner du her.


Det er en normalreaksjon at ansatte kan føle uro og engstelse for å bli smittet selv eller smitte andre, særlig gjelder dette for ansatte i tjenesteyting med hyppig kontakt med pasienter og brukere.

Ansatte som har spørsmål knyttet til egen helse og smittefare, f. eks. usikkerhet om de skal stille på jobb dersom de har symptomer på luftveissykdom (hoste, snue, feber oa.) skal kontakte sin leder for råd og veiledning. Dersom de ikke føler seg tilstrekkelig ivaretatt bes de ta kontakt med sitt verneombud. Verneombudet bringer saken videre til hovedverneombudet som igjen vil ta saken opp med kommunalsjef for helse og omsorg.  Hovedverneombudet kan ta kontakt med kommunalsjef hvis det dukker opp saker.

Hvem som er verneombud skal være bekjentgjort med oppslag på arbeidsplassen. Oversikten ligger også tilgjengelig i qmplus.Ta kontakt med din leder dersom dette ikke er gjort.

Eigersund kommune følger til enhver tid de smitteverntiltak som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet har en egen veiledning for arbeidsplasser og hjemmekontor.


Ansatte som er i hjemmekarantene eller isolasjon

Ansatte som har eller, etter en faglig vurdering, antas å ha en smittsom sykdom vil ha rett på sykepenger fra NAV.

Ansatte vil også ha rett til sykepenger dersom vedkommende ikke kan jobbe grunnet mistanke om virus dersom de øvrige vilkår for sykepenger også er oppfylt.

Dersom ansatte på eget initiativ velger å holde seg hjemme (frivillig karantene), og ikke selv er smittet eller antas å være smittet av koronaviruset etter vurdering fra lege, har de ikke rett på sykepenger eller annen inntektskompensasjon fra Eigersund kommune

Syke barn eller barn i karantene

Ansatte med sykt barn, eller barn som må være hjemme på grunn av karantene, vil kunne ha rett til omsorgspenger (eventuelt pleiepenger). Omsorgspenger gjelder frem til barnet er 12 år.

Antall dager med omsorgspenger reguleres av folketrygden. Du finner mer informasjon her.

For større barn som ikke har behov for «barnepasser» i den forstand, vil vilkårene for omsorgspenger som hovedregel ikke være oppfylte. Dersom det foreligger et særskilt behov for at arbeidstaker må være hjemme, kan arbeidsgiver likevel vurdere om det kan tilrettelegges for fleksible løsninger.

Utover rettigheter til omsorgspenger vil Eigersund kommune forsøke å tilrettelegge for hjemmekontor, avspasering eller avvikling av feriedager.

Ansatte med barn i barnehage og SFO med redusert åpningstid

Reduksjon av åpningstiden i barnehage og SFO kan få konsekvenser for når enkelte ansatte kan starte og/eller slutte sin arbeidsdag, dvs. at de ikke klarer å opprettholde sin avtalte normalarbeidsdag.

I slike tilfeller skal man, i dialog med sin leder, vurdere tilrettelegging og bruk av fleksibel arbeidstid for å ivareta sin normalarbeidstid. Eksempler på tilrettelegging kan være bruk av hjemmekontor, avspasering og/eller at arbeidstaker kan jobbe inn timer på et senere tidspunkt.

Hvis dette ikke er mulig å gjennomføre grunnet arbeidets art, kan arbeidstaker som ikke har brukt opp antall dager med omsorgspenger (egenmelding sykt barn), ta gjenværende dager ut som enkelttimer. Hvis tilrettelegging ikke er mulig og det ikke foreligger rett til omsorgspenger kan det gis ulønnet permisjon.

Kan ansatte nekte å gå på arbeid av frykt for smitte?

En generell frykt for smitte gir ikke grunnlag for å holde seg borte fra arbeidet. Fravær av denne karakter vil være ulegitimert. Dette gjelder både der den ansatte arbeider og i de tilfeller der den ansatte velger å holde sitt barn hjemme, og derfor ikke kan gjenoppta sitt arbeid i kommunen

Hensyn til ansatte i risikogruppen

Som hovedregel skal alle ansatte være i arbeid med de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen. Tilrettelegging eller andre arbeidsoppgaver kan gjennomføres etter en individuell vurdering i dialog med leder for de som er i risikogruppen ved smitte. Mer om hvem som er i risikogruppen her.

Arbeidsgiver kan kreve legeerklæring som dokumentasjon på at den ansatte er omfattet av risikogruppene med mindre forholdet allerede er kjent av arbeidsgiver. Arbeidstaker må ikke opplyse hvilken av risikogruppene vedkommende tilhører.

Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av situasjonen hvor det vil være ulike alternative løsninger. Dersom den ansatte kan jobbe fra hjemmekontor, vil dette være en nærliggende mulighet. Alternativt kan omplassering til arbeid uten nær kontakt med brukere eller kolleger være aktuelt. Videre kan arbeidstaker, etter avtale med arbeidsgiver, ta ut avspasering eller ferie. Arbeidsgiver kan også, etter søknad, tilstå permisjon uten lønn.

Folkehelseinstituttet sine råd til personer i risikogruppen er å holde avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen. Det er fint å holde seg i form ved å gå tur, men velg steder der det ikke er trengsel.

Arbeidstakere som kombinerer stillinger i kommunen

Ansatte med to deltidsstillinger har rett og plikt til å arbeide i begge stillingene i henhold til gjeldende ansettelseskontrakt. Hvis gjennomføring av oppgaver ved to arbeidsplasser kan medføre økt smittefare, anbefales det at man vurderer konkrete løsninger som gjør at arbeidstaker kun forholder seg til et hovedarbeidssted. Dette kan gjennomføres ved å avtale inn- eller utlån av arbeidstaker eller internt bytte av arbeidstakere.

Ansatte som er tilkallingsvikarer/ekstrahjelp har ikke rett til å bli tilbudt arbeid/vakter og har heller ikke plikt til å påta seg tilbudt arbeid/vakter. Av smittevernhensyn anbefales det at man søker å unngå antall kontakter mellom arbeidstakere og potensielle smittekilder, og redusere muligheten for smittespredning til flere arbeidsplasser i kommunen. Eigersund kommune anmoder derfor om at tilkallingsvikarer ved annen arbeidsplass enn ansattes hovedarbeidssted unngås så langt det er driftsmessig mulig.

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Regjeringen har bestemt at reglene for yrkesskade skal endres slik at helsepersonell og andre som jobber i miljøer med særskilt sykdoms- og smittefare kan får yrkesskadeerstatning ved koronasmitte. Mer informasjon her.

Tjenestereiser

Tjenestereiser som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig bør unngås. Eksempler på reiser som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig er kurs, konferanser, studiebesøk, møter med eksterne etc.

Det oppfordres til alternativer som telefonmøter og Teams.

Reiser som må gjennomføres skal godkjennes av leder.

Dersom du har hatt utlegg på tjenestereiser som blir avlyst, vil disse bli refundert. Reiseregning leveres nærmeste leder på vanlig måte.

Møter for ansatte

All møtevirksomhet for ansatte i Eigersund kommune skal fortrinnsvis gjennomføres digitalt, møter med fysiske fremmøte skal altså unngås dersom det er praktisk mulig. Kan ikke møtet gjennomføres digitalt, bør det vurderes om det kan utsettes. Møtereferat for fysiske møter bør ha en begrunnelse for hvorfor møtet ble gjennomført fysisk.

Dersom det gjennomføres fysiske møter skal det være minimum 2 meters avstand.  Om det ikke er mulig, skal det brukes munnbind.

Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.

Reiser i privat regi

Retningslinjer for privat reis finner du her og i egen artikkel.

Endring av ferie i henhold til ferieloven § 6 pkt. 3

Der det er nødvendig kan arbeidsgiver endre ferie etter ferieloven § 6 pkt. 3. For at dette skal kunne gjøres må følgende vilkår være innfridd:

  1. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser
  2. Den avtalte ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer
  3. Det kan ikke skaffes stedfortreder

Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylt i hver enkelt situasjon. Denne muligheten er aktuell overfor helse- og nøkkelpersonell der arbeidskraften behøves på arbeidsstedet, eller at det er problematisk med 14 dagers karantene og eventuelt etterfølgende sykefravær. Før det er aktuelt å anvende denne bestemmelsen bør det forsøkes å oppnå minnelige ordning med den ansatte.

Mer intern informasjon om avvikling av ferie finner du her.

Bruk av hjemmekontor

Regjeringen har bestemt at alle som har mulighet for det skal bruke hjemmekontor.

  • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig.

Dette vil fortrinnsvis gjelde for kontorarbeidsplasser. Det vil som en hovedregel være vanskelig å jobbe på hjemmekontor for driftspersonell og de som arbeider brukerrettet f.eks. innen helse- og omsorg, skole og barnehage mm.

Reduksjon av driftsoppgaver

I den utstrekning det lar seg gjøre, oppfordres det til å vurdere arbeidsplassens driftsoppgaver og foreta nødvendige omprioriteringer. Dette for å frigi tid til smittevern.

Disponering av ansatte under koronautbrudd

Dersom det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov», kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt arbeidstid. Dersom arbeidstiden overstiger rammene for alminnelig arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-4, er det overtidsarbeid.

Vi gjør oppmerksom på at Eigersund kommune kan være nødt til å omdisponere mannskap, det vil si at ansatte må finne seg i å arbeide innen andre deler av den kommunale tjenesteleveransen enn hva de vanligvis gjør. Eigersund kommune vil vurdere omdisponering fortløpende blant våre ansatte ut fra behov og tilgjengelig personell.

Dersom arbeidsplassen stenges

Hovedavtalen kan gi adgang til permittering etter en konkret vurdering. Behovet for permittering må drøftes med tillitsvalgte.