Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 002/16 og følgende vedtak ble fattet:

«Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til planid 20150001 - Jernbaneovergang Sleveland (12-22) som medfører at det foretas justering av vegtrase i plankart R001_ Rev D datert 03.03.2016. Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.»

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter