Lavkonjunktur innen olje- og gass næringen i 2015 med påfølgende konsekvenser og et sviktende marked førte til en brutto arbeidsledighet i Eigersund på hele 6,6 % innen utgangen av 2016. Eigersund kommune søkte Rogaland Fylkeskommune ved Regional og kulturutvalget og fikk innvilget omstillingsstatus 23.03.17. Det ble bevilget kr 3 millioner i ekstraordinær næringsutviklingsmidler for 2017. I Handlingsplan 2018 ble det avsatt et fond på 500.000 kroner hvor eksterne aktører kan søke om prosjektmidler som kan utløse nye arbeidsplasser.

Målet for omstillingsarbeidet er å bidra til å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og styrke eksisternede arbeidsplasser.

Kriterier som skal besvarer i en søknad:

 

  1. Hvor mange arbeidsplasser vil prosjektet kunne bidra til i Eigersund dersom det lykkes?
  2. Har søker økonomiske, tekniske, faglige og menneskelige evner og ressurser til å gjennomføre prosjektet.
  3. Representere prosjektet noe nytt (produkt, prosess, tjeneste eller marked) regionalt, nasjonalt, internasjonalt eller bare for bedriften?
  4. Er prosjektet bærekraftig (økonomi, miljø og samfunnsansvar).
  5. Er omstillingsmidlene utløsende for realisering av prosjektet?
  6. Vil prosjektet føre til uheldig konkurransevridning?
  7. Har ny-etablerer forretningsadresse i Eigersund og legges arbeidsplassene fysisk til Eigersund kommune?