Startsiden/Jobb/Ledige stillinger/Leder for prosjektstab

Leder for prosjektstab

print.png email  .png
Topp

Det er ledig en fast 100 % stilling som leder for prosjektstab (prosjektansvarlig) - kommunale utbyggingsprosjekter ved Teknisk avdeling. Arkivsaksnummer 18/813.

Teknisk avdeling arbeider innenfor mange fagområder, og har et samordnet ansvar for kommunens drifts- og utbyggingsoppgaver. Avdelingen er organisert i sju driftsenheter og stab: Brann og redning, Bygg og eiendomsforvaltning, Vei og utemiljø, Vann og avløp, Byggesak, Oppmåling, Landbruk og Stab. Prosjektstab har ansvaret for investeringsprosjektene fra oppdraget blir overlevert fra oppdragsgiver (rådmann). Prosjektansvarlig utarbeider deretter prosjektmandat, og er ansvarlig for prosjektet til ferdigstillelse og overlevering til eier og bruker. I dette ligger bl.a. ansvar for at det arbeides i tråd med «Retningslinjer for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter». PLP-metoden fra Innovasjon Norge er lagt til grunn i retningslinjene.

Leder for prosjektstab

  • Har fag-, økonomi- og personalansvar for prosjektledere i prosjektstaben.
  • Har ansvar for at prosjektlederne gjennomfører prosjektene på en fullt ut forsvarlig måte, og etterlever retningslinjene for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter
  • Er oppdragsgivers representant i prosjektet. Prosjektansvarlig får oppdraget fra oppdragsgiver (rådmann) og uformer mandatet på vegne av oppdragsgiver
  • Utnevner prosjektleder og gir råd ved sammensetningen av en eventuell styringsgruppe som oppnevnes av oppdragsgiver. Prosjektansvarlig er styringsgruppens leder
  • Tar beslutninger knyttet til beslutningspunkter, og er ansvarlig for at prosjektet blir gjennomført innenfor tildelt økonomisk ramme, tid og kvalitet
  • Har ansvar for at prosjektplanen er i overensstemmelse med prosjektmandatet
  • Må gjøre nødvendige avklaringer i linjen/oppdragsgiver/eier

Det kan være aktuelt at leder av prosjektstab også er prosjektleder for egne prosjekter.

Rollen som prosjektansvarlig kan tildeles andre enn leder av prosjektstab når dette ansees som hensiktsmessig for enkelte prosjekter eller i enkelte prosjektfaser.

Det er utarbeidet egen funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Stillingen rapporterer til kommunalsjef Tekniske tjenester i linjeorganiseringen og oppdragsgiver (rådmann) i prosjektorganiseringen.

Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker primært deg med relevant universitet- eller høyskoleutdanning, og som innehar relevant kompetanse og ledererfaring. Vi ønsker primært deg med erfaring fra prosjektledelse innen bygg og anlegg. Relevant utdannelse vil være innen tekniske, økonomiske og juridiske fag.

Er du en kandidat med lang relevant praksis som prosjektleder innen bygg- og anlegg vil du også kunne bli vurdert selv om du ikke har relevant universitets- eller høyskoleutdanning.

Den som ansettes vil få det samlede ansvar for så vel fremdrift som økonomistyringen av prosjektene. Du bør derfor mestre både tekniske, økonomiske og juridiske utfordringer. Det vil være et utstrakt samarbeid både med andre avdelinger i kommunen, og med eksterne parter. Du må ha god kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, og ulike kontrakts- og entrepriseformer. Vi ønsker en selvgående, samarbeidsorientert leder som motiveres av egne og andres resultater. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og beherske norsk godt.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Kommunalsjef for tekniske tjenester: Anne-Grethe Woie, mobil 932 53 264 

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtalen, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Merknad

Vi gjør spesielt oppmerksom på at offentligheten kan be om en oversikt over søkere til stillingen. Det er mulig at søkere kan unndras fra dette etter en totalvurdering, men da må dette være særskilt begrunnet i søknaden.

Arkivsaksnummer 

18/813

Søknadsfrist 

23.04.18

Opprettet 9. april 2018 av May Rita Søyland. Oppdatert 23. april 2018