Saksliste:

Avgjøres av kommunestyret:
Økonomirapport januar - mars 2004

Avgjøres av Levekårsutvalget
Godkjenning av protokoll fra møte 30.3.2004. * Overskridelse av vikarbudsjettet i levekårsavdelingen - helse og omsorgstjenester. * Midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet - 2004. * Karakterstatistikk 2003. * Evaluering av ordningen med trygghetsalarmer. * Tilbud til elever med spesielle behov med vekt på atferdsproblemer i skolen. * Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing. * Referatsaker til levekårsutvalget 4.5.2004. * Spørsmål/orienteringer i levekårsutvalget 4.5.2004.

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 23. april 2004

Knut Pettersen
Leder
Målfrid Espeland
Utvalgssekretær